Aktualności

Akademiki dla II stopnia


Dro­gi Stu­den­cie,

infor­mu­je­my, że od 6 wrześ­nia oso­by zak­wal­i­fikowane do przyję­cia na stu­dia II stop­nia mogą złożyć elek­tron­icznie wniosek o przyz­nanie miejs­ca w Domu Stu­den­ta.

Aby złożyć wniosek wystar­czy zal­o­gować się na swo­je kon­to kandy­da­ta w sys­temie rekru­ta­cyjnym, wybrać kafelek „Akademi­ki” i wypełnić krót­ki for­mu­la­rz.

Więcej infor­ma­cji na tem­at Domów Stu­denc­kich Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi zna­jdziesz na stron­ie https://akademiki.umed.pl/

 

Poz­draw­iamy,

Biuro Obsłu­gi Studiów

  • Opublikowano: 2 września 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP