Aktualności

Akcja “TWOJE 5 MINUT”


Szanowni Państ­wo,

serdecznie zaprasza­my wszys­tkie dzieci i dorosłych do udzi­ału w akcji „TWOJE 5 MINUT”.

W dniu 02.06 (sob­o­ta) na rynku Man­u­fak­tu­ry lekarze Klini­ki Kar­di­ologii Inter­wen­cyjnej będą uczyć wszys­t­kich chęt­nych zasad rean­i­macji i udziela­nia pier­wszej pomo­cy. W tym roku do uczest­nict­wa w wydarze­niu szczegól­nie zaprasza­my najmłod­szych.

« Two­je 5 min­ut » to społecznoś­ciowe wydarze­nie eduka­cyjne, orga­ni­zowane po raz czwarty przez zespół Klini­ki Kar­di­ologii Inter­wen­cyjnej i Zaburzeń Ryt­mu Ser­ca Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Chce­my propagować wiedzę nt. postępowa­nia w nagłym zatrzy­ma­niu odd­echu i krąże­nia. Najczęst­szą przeszkodą w udziela­niu pier­wszej pomo­cy jest stra­ch i obawa związana z niewiedzą i brakiem umiejęt­noś­ci udziela­nia pier­wszej pomo­cy. Szkole­nie ma za zadanie oswa­jać z sytu­acją nagłego zagroże­nia życia i ćwiczyć wykony­wanie resus­cy­tacji krąże­niowo-odd­e­chowej, by w przyszłoś­ci być może ura­tować drugiego człowieka.

Kierown­ik Klini­ki Kar­di­ologii Inter­wen­cyjnej i Zaburzeń Ryt­mu Ser­ca USK im. WAM
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lubińs­ki

  • Opublikowano: 10 maja 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP