Aktualności

Akcja “Zdrowie pod Kontrolą”


Stu­den­ci z odd­zi­ału Łódź Między­nar­o­dowego Sto­warzyszenia Stu­den­tów Medy­cyny IFM­SA-Poland, mają przy­jem­ność zaprosić na kole­jną edy­cję ogólnopol­skiej akcji pro­fi­lak­ty­cznej “Zdrowie pod Kon­trolą”, która odbędzie się 13 listopa­da 2021r. w Cen­trum Hand­lowym „Tuli­pan” przy al. Pił­sudsikego 94 w Łodzi w godz­i­nach 10–18.

“Zdrowie pod Kon­trolą” jest cyk­licznym wydarze­niem orga­ni­zowanym dwa razy do roku, którego ostat­nie trzy edy­c­je ze wzglę­du na pan­demię odbyły się on-line. Jego głównym celem jest pod­niesie­nie świado­moś­ci społeczeńst­wa z zakre­su zdrowia oraz pro­fi­lak­ty­ki chorób cywiliza­cyjnych. Pod­czas jesi­en­nej edy­cji stu­den­ci medy­cyny powraca­ją do stacjonarnej wer­sji wydarzenia i będą wykony­wali pomi­ary ciśnienia tęt­niczego, przy­god­nego stęże­nia glukozy we krwi czy zawartoś­ci wody i tkan­ki tłuszc­zowej w orga­nizmie aż w 17 najwięk­szych mias­tach Pol­s­ki.

Nie zabraknie porad doty­czą­cych praw­idłowego odży­wia­nia, wykony­wa­nia samobada­nia pier­si i jąder, a także udziela­nia pier­wszej pomo­cy, czy przeglą­du stom­a­to­log­icznego oraz nau­ki zasad praw­idłowej higieny jamy ust­nej dzię­ki współpra­cy z Pol­skim Towarzys­t­wem Stu­den­tów Medy­cyny. Dodatkowo będzie możli­wa rejes­trac­ja w bazie potenc­jal­nych daw­ców szpiku Ośrod­ka Daw­ców Szpiku Cen­tral­nego Szpi­ta­la Klin­icznego w Łodzi.

Pamię­tamy również o naszych najmłod­szych — dzię­ki “Szpi­talowi Plus­zowego Misia” dzieci będą miały okazję wcielić się w lekarzy i zad­bać o zdrowie swoich ukochanych plusza­ków.

Wydarze­nie zostanie poprzed­zone Tygod­niem Zdrowia Pod Kon­trolą w dni­ach 8.11–12.11.2021, pod­czas którego odbędą się akc­je eduka­cyjne, webi­na­ry i konkursy pro­mu­jące tem­aty poruszane pod­czas samego wydarzenia.

Akc­ja „Zdrowie pod Kon­trolą” w Łodzi została obję­ta patronatem hon­orowym Prezy­den­ta Mias­ta Łodzi Han­ny Zdanowskiej oraz hon­orowym patronatem Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, prof. Radzisława Kord­ka

Serdecznie zaprasza­my!

Między­nar­o­dowe Sto­warzysze­nie Stu­den­tów Medy­cyny IFM­SA-Poland Odd­zi­ał Łódź

 

Infor­ma­c­je o orga­ni­za­torze:

Między­nar­o­dowe Sto­warzysze­nie Stu­den­tów Medy­cyny IFM­SA-Poland jest dzi­ała­jącą od 1956 roku najwięk­szą orga­ni­za­cją, zrzesza­jącą stu­den­tów medy­cyny i młodych lekarzy z wyższych uczel­ni medy­cznych z całej Pol­s­ki. Stanow­imy część między­nar­o­dowej fed­er­acji sto­warzyszeń stu­den­tów medy­cyny IFMSA, która zrzesza pon­ad 1 000 000 młodych osób na całym świecie.

Naszym głównym celem jest zwięk­szanie świado­moś­ci prozdrowot­nej społeczeńst­wa, uświadami­an­ie jakie najwięk­sze zagroże­nia doty­czące zdrowia wys­tępu­ją, a także jak im prze­ci­wdzi­ałać. Kole­jny­mi fila­ra­mi naszej dzi­ałal­noś­ci jest edukac­ja stu­den­tów kierunk­ów medy­cznych oraz dzi­ałanie na rzecz wol­noś­ci i praw człowieka.

  • Opublikowano: 10 listopada 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP