Aktualności

Akredytacja dla laboratorium badawczego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


22 wrześ­nia 2017 roku pod­pisal­iśmy kon­trakt z Pol­skim Cen­trum Akredy­tacji i otrzy­mal­iśmy Cer­ty­fikat potwierdza­ją­cy, iż Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi, Zwierzę­tar­nia Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego speł­nia wyma­gania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i real­izu­je znor­mal­i­zowane bada­nia wyrobów medy­cznych  (Zakres Akredy­tacji):

  • PN-EN ISO 10993–10:2015–2 – badanie dzi­ała­nia uczu­la­jącego na skórę in vivo — Test Buehlera;
  • PN-EN ISO 10993–6:2017 — badanie miejs­cowej reakcji po implan­tacji in vivo — implan­tac­ja pod­skór­na;
  • PN-EN ISO 10993–5:2009 — badanie cyto­toksy­cznoś­ci in vit­ro, Meto­da: MTT;
  • PN-EN ISO 10993–5:2009 — badanie cyto­toksy­cznoś­ci in vit­ro, Meto­da: XTT;
  • PN-EN ISO 10993–5:2009 — badanie cyto­toksy­cznoś­ci in vit­ro, Meto­da: NRU;
  • PN-EN ISO 10993–5:2009 — badanie cyto­toksy­cznoś­ci in vit­ro, Meto­da: CF.

Akredy­tac­ja wg normy ISO 17025 to potwierdze­nie kom­pe­tencji lab­o­ra­to­ri­um badaw­czego na poziomie między­nar­o­dowym.

 

 

Zwierzę­tar­nia to dobrze wyposażone lab­o­ra­to­ri­um badaw­cze, w którym real­i­zowane są ekspery­men­ty naukowe na zwierzę­tach i na lini­ach komórkowych.

Real­izu­je­my pro­jek­ty zarówno znor­mal­i­zowane jak i autorskie. Zaprasza­my do współpra­cy badaczy, pro­du­cen­tów leków i wyrobów medy­cznych, firmy z branży far­ma­ceu­ty­cznej, biotech­no­log­icznej i wszys­t­kich zain­tere­sowanych!

  • Opublikowano: 7 listopada 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP