Aktualności

Aktualności konsorcjum EIT Health


Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi jako Part­ner Kon­sor­cjum EIT Health jest akty­wnym dzi­ałaczem w jed­nej z najwięk­szych na świecie inic­jatyw wspier­a­ją­cych zrównoważony rozwój opie­ki zdrowot­nej.

Kon­sor­cjum finan­su­je i real­izu­je pro­jek­ty w trzech obszarach: Accel­er­a­tor wspiera innowac­je na poziomie komer­c­jal­iza­cji badań oraz dostępu do rynków zagranicznych; Cam­pus staw­ia na edukację i zapew­nia spec­jal­is­tom warun­ki do roz­wo­ju w obszarze przed­siębior­c­zoś­ci; Inno­va­tion kon­cen­tru­je się na inter­dyscy­pli­narnych dzi­ała­ni­ach poświę­conych zróżni­cow­anym potrze­bom opie­ki zdrowot­nej w kra­jach europe­js­kich.

Po więcej infor­ma­cji zaprasza­my do newslet­tera.

  • Opublikowano: 20 listopada 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP