Aktualności

Wewnętrzny konkurs Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


Szanowni Państ­wo,

Z przy­jem­noś­cią zaprasza­my do udzi­ału w wewnętrznym konkur­sie Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi na wspar­cie indy­wid­u­al­nego roz­wo­ju naukowego dla młodych badaczy i dok­toran­tów w związku z granta­mi MSCA Post­doc­tor­al Fel­low­ship.

Wszys­tkie zain­tere­sowane oso­by  zaprasza­my na spotkanie infor­ma­cyjne 23 lip­ca, o g.9.30. 
Zgłoś swój udzi­ał!

DLACZEGO WARTO?

  • Dodatek do pen­sji co miesiąc przez okres jed­nego roku.
  • Możli­wość sfi­nan­sowa­nia kosztów naw­iąza­nia współpra­cy między­nar­o­dowej.
  • Pełne wspar­cie przy poszuki­wa­niu jed­nos­t­ki przyj­mu­jącej i opieku­na zagranicznego.
  • Możli­wość wzię­cia udzi­ału w kole­jnym konkur­sie MSCA Post­doc­tor­al Fel­low­ship w przy­pad­ku niepowodzenia.

WARUNEK KONIECZNY:

Wniosku­jąc o grant na wspar­cie indy­wid­u­al­nego roz­wo­ju, deklaru­jesz gotowość do złoże­nia grantu MSCA Post­doc­tor­al Fel­low­ship we współpra­cy z zagranicznym pro­mo­torem.

DLA KOGO?

Wniosek o grant może złożyć:

1) młody badacz − nauczy­ciel aka­demic­ki zatrud­niony w Uni­w­er­syte­cie, posi­ada­ją­cy stopień dok­to­ra uzyskany w okre­sie pię­ciu lat kalen­dar­zowych poprzedza­ją­cych rok złoże­nia wniosku o przyz­nanie grantu;

2) dok­torant trze­ciego lub czwartego roku Szkoły Dok­torskiej, posi­ada­ją­cy dorobek pub­lika­cyjny w postaci co najm­niej trzech prac ory­gi­nal­nych, w których jest pier­wszym autorem, opub­likowanych lub przyję­tych do druku w recen­zowanych cza­sopis­mach naukowych o łącznym wskaźniku cytowań Impact Fac­tor (IF) co najm­niej 10.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wniosek o przyz­nanie grantu należy złożyć w języku pol­skim i ang­iel­skim; wzór wniosku określa załącznik nr 1 do Reg­u­laminu. Do wniosku wniosko­daw­ca zobow­iązany jest dołączyć:

1) krót­ki opis doty­chcza­sowego prze­biegu pra­cy naukowej, z infor­ma­cją o zakre­sie prowad­zonych badań i stosowanych meto­dach badaw­czych, oraz opis planów naukowych w odniesie­niu do przy­go­towywanego wniosku o przyz­nanie grantu Komisji Europe­jskiej w ramach pro­gra­mu „Marie Skłodows­ka-Curie Actions Post­doc­tor­al Fel­low­ship” (do 2 stron A4, 12 Times New Roman);

2) opinię odpowied­nio bezpośred­niego przełożonego lub pro­mo­to­ra;

3) wykaz dorobku pub­lika­cyjnego i kon­fer­en­cyjnego wykazanego w Sys­temie Infor­ma­cji o Dzi­ałal­noś­ci Naukowej Pra­cown­ików Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi „Pub­licUM”;

4) opis doty­chcza­sowej lub planowanej współpra­cy z opiekunem naukowym zatrud­nionym w insty­tucji naukowej dzi­ała­jącej w państ­wie członkowskim Unii Europe­jskiej lub kra­ju sto­warzys­zonym z pro­gramem Hory­zont Europa (list inten­cyjny pod­pisany przez przyszłego opieku­na naukowego w ramach pro­gra­mu „Marie Skłodows­ka-Curie Actions Post­doc­tor­al Fel­low­ship” lub kore­spon­denc­ja w formie elek­tron­icznej, zaw­ier­a­ją­ca wstęp­ne ustal­e­nia z przyszłym opiekunem naukowym w ramach tego pro­gra­mu).

Wniosek, stanow­ią­cy załącznik do reg­u­laminu, może być przesłany w postaci skanu doku­men­tu opa­tr­zonego włas­noręcznym pod­pisem, na adres e‑mailowy Dzi­ału Pro­jek­tów Między­nar­o­dowych
(dpm@umed.lodz.pl).

zalacznik-do-Reg­u­lamin­u_wniosek-o-przyz­nanie-grantu‑1

  • Opublikowano: 21 czerwca 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP