Aktualności

„ASPEKTY ETYCZNE W PROGRAMIE HORYZONT EUROPA. ROLA EKSPERTA KOMISJI EUROPEJSKIEJ DS. ETYKI” – SZKOLENIE


Politech­ni­ka Warsza­wska, kon­sor­c­jant Hory­zon­tal­nego Punk­tu Kon­tak­towego Pol­s­ka Cen­tral­na (HPK MPC), zaprasza na szkole­nie online pt.:

„Aspek­ty ety­czne w pro­gramie Hory­zont Europa. Rola eksper­ta Komisji Europe­jskiej ds. ety­ki”

Wydarze­nie poprowadzi dr Ane­ta Mil­czarczyk, ekspert­ka Komisji Europe­jskiej.

  • Pod­czas spotka­nia zostaną omówione zagad­nienia ety­czne określone przez Komisję Europe­jską dla pro­gra­mu Hory­zont Europa, które podle­ga­ją oce­nie we wszys­t­kich wnioskach, nieza­leżnie od obszaru badań. 
  • Prele­gen­t­ka wyjaśni, na co zwró­cić uwagę przy wypeł­ni­a­n­iu wniosku, a także opowie, w jaki sposób moż­na zostać ekspertem KE ds. ety­ki.

Pro­gram:

1. Zasady prze­wod­nie Komisji Europe­jskiej doty­czące ety­ki.

2. Dzi­ałal­ność badaw­cza niek­wal­i­fiku­ją­ca się do finan­sowa­nia.

3. Obow­iąz­ki benefic­jen­tów.

4. Samooce­na ety­cz­na.

5. Rejes­trac­ja i kry­te­ria wyboru eksper­ta ds. ety­ki.

6. Pyta­nia i odpowiedzi.

Data i godz­i­na:

27 mar­ca 2023 (poniedzi­ałek)

09:30 – 11:00

Rejes­trac­ja LINK

*pełny link: https://www.gov.pl/web/hpk-polska-centralna/szkolenie-aspekty-etyczne-w-programie-horyzont-europa-rola-eksperta-komisji-europejskiej-ds-etyki

 

  • Opublikowano: 21 marca 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP