Aktualności

Aukcje charytatywne KU AZS UM dla Ani Płoszyńskiej


Infor­mu­je­my, iż Klub Uczel­ni­any AZS Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, we współpra­cy z uczel­nią i Fun­dacją dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, uru­chomił szereg aukcji chary­taty­wnych, których celem jest zbiór­ka fun­duszy na lecze­nie niepełnosprawnej stu­den­t­ki UM Ani Płoszyńskiej. Po wypad­ku, które­mu uległa niespeł­na 2 lata temu, pozosta­je pod opieką Fun­dacji dla Osób z Uraza­mi Rdzenia Krę­gowego.

Przed­mio­ty na aukc­je zde­cy­dowali się przekazać najbardziej znani sportow­cy, zna­jdą tam Państ­wo m.in. piłkę do koszyków­ki pod­pisaną przez Marci­na Gor­ta­ta, zdję­cie z Uni­w­er­s­jady 2017 w Tajpej pod­pisane przez Pawła Fajd­ka, koszulkę Otylii Jędrze­jczak z auto­grafem, wyjazd na Pol­ish Days 2018 w Val di Sole czy lekcję pły­wa­nia pod okiem Fil­i­pa Wypy­cha.

His­torię Ani oraz listę dostęp­nych aukcji zna­jdą Państ­wo na stron­ie: ania.fumed.org.pl

Lista aukcji będzie zwięk­sza­ła się z każdym dniem, zatem zaprasza­my do zaglą­da­nia na stronę także w kole­jnych dni­ach.

​​Serdecznie zaprasza­my do licy­tacji!

  • Opublikowano: 24 października 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP