Aktualności

Aukcje charytatywne Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przygotowane przez Uniwersytet Medyczny


W ramach 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo­cy, Sztab WOŚP przy UM, we współpra­cy z Biurem Pro­mocji i Biurem Rek­to­ra, przy­go­tował szereg aukcji chary­taty­wnych, do udzi­ału w których serdecznie zaprasza­my! Wśród wys­taw­ionych przed­miotów zna­j­du­ją się m.in.:

  • dwu­osobowe zaproszenia na wycieczkę po zaka­markach Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznego UM, z uwzględ­nie­niem pomieszczeń szpi­tal­nych, dydak­ty­cznych, a także niezagospo­darowanych jeszcze pięter i kondy­gnacji podziem­nych,
  • pełen adren­a­liny prze­jazd z naszym pra­cown­ikiem — Woj­ciechem Goździewiczem — 1 vicemistrzem Pol­s­ki w driftin­gu w lat­ach 2016 i 2017,
  • kom­plek­sowe badanie wydol­noś­ci orga­niz­mu wys­taw­ione przez Dynamo­Lab UM,
  • indeks Medy­cznego Uni­w­er­syte­tu Dziecięcego w Łodzi na semes­tr let­ni roku akad. 2017/2018,
  • zestaw gadżetów UM, których moty­wem prze­wod­nim jest mur­al „Serce Adama”,
  • i wiele wiele gadżetów bliżej lub dalej związanych z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomo­cy.

Jeśli mają Państ­wo chęć przekaza­nia innych przed­miotów na aukc­je to prosimy o kon­takt ze sztabem pod adresem e‑mail: wosp@fumed.org.pl

Pełną listę aukcji zna­jdziecie Państ­wo na stron­ie http://aukcje.wosp-umed.pl

Zaprasza­my serdecznie do licy­tacji!

  • Opublikowano: 10 stycznia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP