Aktualności

Badania Kliniczne


Współpra­ca Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi z inny­mi ośrod­ka­mi aka­demicki­mi oraz part­nera­mi biz­ne­sowy­mi w kon­tekś­cie real­iza­cji wspól­nych badań klin­icznych prowadzi do wymi­any doświad­czeń, trans­feru wiedzy do gospo­dar­ki oraz jest kluczem do roz­wo­ju medy­cyny transla­cyjnej. Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi prowadzi rocznie ok. 600 ekspery­men­tów medy­cznych przy­czy­ni­a­jąc się do pow­stawa­nia innowacji med., których znakomi­ta więk­szość zna­j­du­je swo­je zas­tosowanie w prak­tyce. Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi wyz­nacza stan­dardy w zakre­sie stosowa­nia poszczegól­nych tech­nologii medy­cznych (pro­duk­tów leczniczych oraz wyrobów medy­cznych) dzię­ki real­iza­cji między­nar­o­dowych niekomer­cyjnych badań klin­icznych.

  • Opublikowano: 8 września 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP