Aktualności

Badania nad wiesiołkiem wyróżnione Nagrodą Łódzkie Eureka 2023!


Pod­czas inau­gu­racji XXIII Fes­ti­walu Nau­ki, Tech­ni­ki i Sztu­ki, który odbył się 15 kwiet­nia br.,  w Sali Kon­cer­towej Akademii Muzy­cznej w Łodzi, wręc­zono prestiżowe stat­uet­ki Łódzkie Eure­ka 2023. W tym roku wyróżniono cztery zespoły naukowe z łódz­kich uczel­ni pub­licznych za ich wybitne osiąg­nię­cia.

W kat­e­gorii Nau­ka nagrodę otrzy­mał zespół z Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi za bada­nia nad polifenolowym ekstrak­tem z nasion wiesioł­ka dzi­en­nego. Unika­tową stat­uetkę, a także list grat­u­la­cyjny przyz­nany przez Radę ds. Szkol­nict­wa Wyższego i Nau­ki przy Prezy­den­cie Mias­ta Łodzi, ode­brali członkowie zespołu w składzie: prof. Lucy­na Woź­ni­ak, mgr inż. Mał­gorza­ta Chmielews­ka-Kas­sas­sir, dr Mał­gorza­ta Bukowiec­ka-Matu­si­ak, dr hab. Katarzy­na Sobier­a­js­ka, dr Woj­ciech Ciszews­ki, dr Izabel­la Burzyńs­ka – Pędzi­wia­tr, autorzy badań pn. „Polifenolowy ekstrakt z popro­duk­cyjnych wytłoków z nasion wiesioł­ka dzi­en­nego oraz jego zas­tosowa­nia”.

Więcej o bada­ni­ach nad wiesiołkiem prowad­zonych przez nagrod­zony zespół moż­na dowiedzieć się z pro­gra­mu:

Łódz­ka Nau­ka, TVP 3 Łódź, 10.02.2024 https://lodz.tvp.pl/75862093/10022024

UMED Sci­ence, 3.7. https://www.youtube.com/watch?v=rg7jY-tElOE

W kat­e­gorii Tech­ni­ka nagrodę otrzy­mał zespół z Politech­ni­ki Łódzkiej za opra­cow­anie innowa­cyjnej tech­nologii izolu­ją­cych kom­pozytów do fasad prze­ci­w­pożarowych.

W dziedzinie Sztu­ki doce­niono dr Izu­mi Bar­barę Yoshidę z Akademii Sztuk Pięknych za reży­ser­ię fil­mu ani­mowanego oraz prof. Izabelę Łapińską ze Szkoły Fil­mowej za pro­jekt mono­graficzny.

Nagrody Łódzkie Eure­ka nie tylko hon­oru­ją indy­wid­u­alne i zespołowe osiąg­nię­cia, ale również inspiru­ją do dal­szych badań i twór­c­zoś­ci, przy­czy­ni­a­jąc się do roz­wo­ju nau­ki, tech­ni­ki i sztu­ki w skali lokalnej i między­nar­o­dowej, a także pro­mu­jąc Łódź jako ośrodek aka­demic­ki
i kul­tur­al­ny.

 

Wszys­tkim lau­re­atom serdecznie grat­u­lu­je­my!

  • Opublikowano: 22 kwietnia 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP