Aktualności

Badanie skuteczności probiotykoterapii u pacjentów z depresją — nabór do badania


Klini­ka Zaburzeń Afek­ty­wnych i Psy­choty­cznych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi zaprasza pac­jen­tów w wieku >= 18 lat z zaburzeni­a­mi depresyjny­mi do wzię­cia udzi­ału w bada­niu skutecznoś­ci pro­bio­tykoter­apii w sto­sunku do objawów depresji, lęku i stre­su oraz para­metrów meta­bol­icznych, stanu zapal­nego, stre­su oksy­da­cyjnego i mikro­bio­ty kału.

Badanie trwa 20 tygod­ni, w tym 60 dni suple­men­tacji pro­duk­tu badanego. Pro­tokół obe­j­mu­je: 1 lub 2 spotka­nia online, 2 lub 3 spotka­nia oso­biste, 3 krótkie spotka­nia telefoniczne/mailowe. Pon­ad­to pac­jent dwukrot­nie będzie miał pobraną krew oraz dwukrot­nie odda kał do bada­nia.

Ofer­u­je­my:

  • Spec­jal­isty­czne kon­sul­tac­je psy­chi­a­tryczne;
  • Możli­wość suple­men­tacji cer­ty­fikowany­mi szczepa­mi pro­bio­ty­czny­mi;
  • Ocenę zdrowia meta­bol­icznego;
  • Bada­nia lab­o­ra­to­ryjne z krwi obwodowej m.in. mor­folo­gia, lipi­do­gram, AST, ALT, glukoza;
  • Badanie mikro­bio­ty kału;
  • Późniejsze oznacze­nie para­metrów stre­su oksy­da­cyjnego i stanu zapal­nego

Więcej infor­ma­cji po kon­tak­cie z badacza­mi:
dr Oli­wia Gaw­lik-Kotel­nic­ka: oliwia.gawlik@umed.lodz.pl; tel. 603819776
lek. Anna Skowrońs­ka: anna.zabka@gmail.com

https://www.facebook.com/psychiatria.kompleksowa1

  • Opublikowano: 16 września 2021
Podziel się na:
Tagi: ,
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP