Aktualności

Badanie -„Studia doktoranckie w Polsce – stan faktyczny”.


Kra­jowa Reprezen­tac­ja Dok­toran­tów zachę­ca wszys­t­kich dok­toran­tów do wzię­cia udzi­ału w bada­niu

„Stu­dia dok­toranck­ie w Polsce – stan fak­ty­czny”.

Bada­nia te mają za zadanie zdi­ag­no­zowanie stanu studiów dok­toranc­kich w Polsce i jed­nocześnie być pod­stawą do dal­szych dzi­ałań Kra­jowej Reprezen­tacji Dok­toran­tów w kwestii pro-dok­toranc­kich rozwiązań w mod­elu studiów dok­toranc­kich oraz polep­sza­nia warunk­ów roz­wo­ju młodych naukow­ców. Wyni­ki tych badań mogą okazać się nieoce­nionym kierunk­owskazem dla nas i argu­mentem w zbliża­jącej się dyskusji nad ksz­tałtem nowej ustawy Pra­wo o szkol­nictwie wyższym.

Niezwyk­le istotne jest obję­cie badaniem jak najsz­er­szego grona dok­toran­tów oraz różnych dyscy­plin, uczel­ni, czy też jed­nos­tek naukowych prowadzą­cych stu­dia dok­toranck­ie. To poz­woli nam na uzyskanie kom­plek­sowego obrazu w kluc­zowych kwes­t­i­ach związanych ze stu­di­a­mi dok­torancki­mi, dlat­ego też, poza wypełnie­niem anki­ety, prosimy również o pomoc w pro­mocji naszego bada­nia wśród innych dok­toran­tów.

Jeszcze raz zachę­camy do poświęce­nia kilku­nas­tu min­ut na wypełnie­nie anki­ety i wspar­cia naszych starań o lep­sze stu­dia dok­toranck­ie!

Prze­jdź do for­mu­la­rza bada­nia -> FORMULARZ!

Dzięku­je­my za poświę­cony czas!

http://krd.edu.pl/badanie/

  • Opublikowano: 14 października 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP