Aktualności

Badminton wśród Medyków “Zdążyć przed lotką 2017”


16 kat­e­gorii, 75 zawod­ników, 143 poje­dyn­ki, w których roze­gra­no 310 setów i zdoby­to 9594 punk­ty. Tak w liczbach wyglą­dał VI Puchar Medy­czny w Bad­mintonie. Po raz kole­jny orga­ni­za­torem turnieju był Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi oraz fir­ma Li-Ning Pol­s­ka. Zawody patronatem objęły: Naczel­na Izba Lekars­ka, Okrę­gowa Izba Lekars­ka w Łodzi oraz Pol­s­ki Związek Bad­mintona.

Turniej uroczyś­cie rozpoczął Kan­clerz Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi dr n. med. Jacek Grabows­ki, który od wielu lat wspól­nie z władza­mi uczel­ni wspiera rozwój tej dyscy­pliny w ramach uczel­ni.

Tuż przed początkiem zma­gań turniejowych krót­ki pokaz treningowy zaprezen­tował wielokrot­ny Mis­trz Pol­s­ki w bad­mintonie, a obec­nie tren­er Kadry Nar­o­dowej Eli­ty, Prze­mysław Wacha, który wspól­nie z młody­mi zawod­nika­mi Klubu Uczel­ni­anego AZS Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi Michałem Kikosickim i Adamem Bibikiem przy­bliżył tajni­ki uderzeń stosowanych w tej najszyb­szej dyscy­plin­ie raki­etowej.

Wśród zawod­ników liczną grupę stanow­iły dzieci, które w cza­sie turnieju roz­gry­wały swo­je zawody. Wśród najmłod­szych uczest­ników znaczną część stanow­ili zawod­ni­cy zaprzy­jaźnionego klubu sportowego UKS Korona Pabi­an­ice. Jak co roku pod­czas Pucharu oglą­dal­iśmy poje­dyn­ki, które stały na bard­zo wysokim poziomie sportowym i niejed­nokrot­nie kończyły się w trzech setach.

Za najlep­szy mecz niewąt­pli­wie należy uznać finał gry poje­dynczej mężczyzn do 35 lat pomiędzy Woj­ciechem Kurzyńskim a Marcin­em Ciok­iem. Ostat­ni mecz turnieju po całodzi­en­nej wycz­er­pu­jącej walce zakończył się zwycięst­wem Wojt­ka w 3 setach (22:20; 19:21; 23:21) a trwał praw­ie godz­inę.

Poniżej wyni­ki VI Medy­cznego Pucharu w Bad­mintonie oraz gale­ria zdjęć autorstwa Krzyszto­fa Kubi­a­ka.

Zwycięz­ca­mi w poszczegól­nych kat­e­go­ri­ach zostali:

 • Gra poje­dyncza mężczyzn do 35 lat – Woj­ciech Kurzyńs­ki
 • Gra poje­dyncza mężczyzn 35 + — Robert Borszcz
 • Gra poje­dyncza mężczyzn 45 + — Radosław Mastal­s­ki
 • Gra poje­dyncza mężczyzn 55 + — Janusz Śmigiel­s­ki
 • Gra poje­dyncza kobi­et – Katarzy­na Wieluńs­ka
 • Gra pod­wój­na mężczyzn do 45 lat – Adam Bibik/ Jakub Brudek
 • Gra pod­wój­na mężczyzn 45+ — Krzysztof Drobnik/ Zbig­niew Duma
 • Gra pod­wój­na kobi­et – Anna Mynarska/ Iwona Zawa­da
 • Gra mieszana do 45 lat – Łukasz Brudek/Anna Mynars­ka
 • Gra mieszana 45+ — Jarosław Osiński/ Iwona Zawa­da

W kat­e­go­ri­ach dziecię­cych zwyciężyli:

 • Chłop­cy do 13 lat – Krzysztof Bibik
 • Chłop­cy do 15 lat – Adri­an Kraw­czyk
 • Dziew­czę­ta do 10 lat – Anna Cięż­ka
 • Dziew­czę­ta do 13 lat – Niko­la Now­ińs­ka
 • Dziew­czę­ta do 10 lat – Anas­tasi­ia Kosenchuk

VI Medy­czny Puchar w Bad­mintonie — fotorelac­ja Krzyszto­fa Kubi­a­ka.

 

 • Opublikowano: 31 sierpnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP