Aktualności

Bal Doktoranta UMed – po raz pierwszy na naszej Uczelni!


13 kwiet­nia w Domu Towarzyst­wa Kredy­towego w Łodzi, odbył się w pier­wszy w his­torii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego „Bal Dok­toran­ta UMed”. Uroczys­tość została zor­ga­ni­zowana przez Radę Samorzą­du Dok­toran­tów UM oraz pon­ad 20 dok­toran­tów akty­wnie dzi­ała­ją­cych w Komite­cie Orga­ni­za­cyjnym.

Piątek Trzy­nastego okazał się dla Samorzą­du Dok­toran­tów dniem pełnym tań­ca, muzy­ki i rozry­w­ki we wspani­ałym gronie i w przepięknych wnętrzach budynku przy ul. Pomorskiej 21. Tych, którym nie udało się spotkać z nami w tym roku, już dziś zaprasza­my na kole­jną edy­cję, gdyż mamy nadzieję, że idea Balu na stałe wpisze się w trady­cję Samorzą­du Dok­toran­tów UM.

Serdeczne dzięku­je­my Wład­zom i pra­cown­ikom admin­is­tracji naszej Uczel­ni za wszelkie wspar­cie. Naszym dok­toran­tom dzięku­je­my za ogrom pra­cy i serce, które włożyliś­cie w orga­ni­za­cję tej uroczys­toś­ci!

Dzięku­je­my!

Rada Samorzą­du Dok­toran­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

 

  • Opublikowano: 23 kwietnia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP