Aktualności

Betlejemskie Światło Pokoju


21 grud­nia do naszego Uni­w­er­syte­tu dotar­li harcerze, zrzeszeni w ZHP Chorągiew Łódz­ka, z Betle­jem­skim Światłem Poko­ju — sym­bol­em ciepła, miłoś­ci, poko­ju i nadziei na nad­chodzące Świę­ta i Nowy Rok.

Pod­czas spotka­nia z rek­torem, prof. Pawłem Górskiem, harcerze pod­kreślali siłę i spraw­c­zość tegorocznego przesła­nia akcji – Zauważ człowieka.

Betle­jem­skie Światło Poko­ju jest coroczną skau­tową i harcer­ską akcją przekazy­wa­nia przed Świę­ta­mi Bożego Nar­o­dzenia sym­bol­icznego ognia, zapalonego w Gro­cie Nar­o­dzenia Chrys­tusa w Betle­jem. Zor­ga­ni­zowaną ją po raz pier­wszy w 1986 roku w Linz, w Aus­trii, jako część bożonar­o­dzeniowych dzi­ałań chary­taty­wnych. Związek Harcerst­wa Pol­skiego orga­nizu­je Betle­jem­skie Światło Poko­ju od 1991 r. Trady­cją jest, iż ZHP otrzy­mu­je Światło od słowac­kich skautów. Przekazanie Światła odby­wa się naprzemi­en­nie raz na Słowacji raz w Polsce. Pol­s­ka jest jed­nym z ogniw betle­jem­skiej sztafe­ty. Harcer­ki i harcerze przekazu­ją Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii.

  • Opublikowano: 21 grudnia 2015
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP