Aktualności

BEZPŁATNE KURSY DLA PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH SPECJALIZACYJNE i KWALIFIKACYJNE


Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi real­izu­je pro­jekt dofi­nan­sowany z fun­duszy europe­js­kich “Nowe cza­sy, nowe kom­pe­tenc­je – unika­towy pro­gram ksz­tałce­nia pody­plo­mowego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi dla pielęg­niarek i położnych w odpowiedzi na potrze­by epi­demi­o­log­iczno-demograficzne”.

Celem głównym pro­jek­tu jest pod­niesie­nie i dos­tosowanie kom­pe­tencji i umiejęt­noś­ci pielęg­niarek, i położnych w zakre­sie potrzeb epi­demi­o­log­icznych i demograficznych kra­ju poprzez przeprowadze­nie kursów kwal­i­fika­cyjnych i spec­jal­isty­cznych w odpowiedzi na potrze­by społeczeńst­wa.

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE KURSY DLA PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH SPECJALIZACYJNE i KWALIFIKACYJNE

Więcej infor­ma­cji na: www.opip-kursy.umed.pl

 

  • Opublikowano: 30 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP