Aktualności

Bezpłatne warsztaty dla fizjoterapeutów


Stu­denck­ie Koło Naukowe Fizjoter­apii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi oraz Bar­doMed z Krakowa zaprasza­ją fizjoter­apeutów oraz stu­den­tów fizjoter­apii na bezpłat­ny warsz­tat doty­czą­cy holisty­cznego pode­jś­cia do reha­bil­i­tacji sportowej. Spotkanie naukowe odbędzie się 14.04.2018 r. o godz. 10.00 w Auli Zachod­niej Cen­trum Dydak­ty­cznego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251. Szkole­nie przeprowadzi fizjoter­apeu­ta sportowy Michał Kacz­marek, posi­ada­ją­cy bogate doświad­cze­nie w pra­cy z pac­jen­tem, osteopa­ta, nauczy­ciel aka­demic­ki w Akademii Wychowa­nia Fizy­cznego w Krakowie. Spec­jal­izu­je się w fizjoter­apii u zawod­ników lekkoatle­ty­ki i tenisa ziem­nego.

 

 

 

  • Opublikowano: 26 marca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP