Aktualności

Bionanopark i Uniwersytet Medyczny w Łodzi łączą siły w badaniach nad szpiczakiem


Bio­nanopark i Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi real­izu­ją pro­jekt, którego celem jest zbadanie, w opar­ciu o sper­son­al­i­zowane bada­nia gene­ty­czne, dlaczego niek­tórzy chorzy na szpicza­ka nie reagu­ją na lecze­nie far­mako­log­iczne. Część pac­jen­tów wykazu­je tzw. pier­wot­ną oporność na podawane leki, a niek­tórzy chorzy nabier­a­ją opornoś­ci dopiero w pewnym momen­cie ter­apii.

Z ramienia Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi pro­jek­tem kieru­je prof. Tadeusz Robak. W bada­ni­ach biorą udzi­ał lekarze zatrud­nieni w Klin­ice Hema­tologii i Zakładzie Hema­tologii Doświad­czal­nej, a także zespół Pra­cowni Cyto­gene­ty­cznej, Cytom­e­trycznej i Cytologii Szpiku   zlokali­zowanych w Wojew­ódzkim Cen­trum Onkologii i Trau­ma­tologii w Łodzi. Zespół ten anal­izu­je klin­icznie pac­jen­tów oraz pobiera szpik kost­ny do badań. Następ­nie, wyse­lekcjonowany mate­ri­ał gene­ty­czny trafia do Lab­o­ra­to­ri­um Medy­cyny Sper­son­al­i­zowanej i Lab­o­ra­to­ri­um Biotech­no­log­icznego w Bio­nanoparku. Ta część badań jest prowad­zona przez Dr Izabelę Dróżdż i Prof. Janusza Szem­ra­ja.

Wyni­ki współpra­cy badaw­czej poz­namy za ok. 2 lata. Będą one miały ogromne znacze­nie dla dopa­sowa­nia ter­apii do konkret­nego pac­jen­ta tak, by była ona jak najbardziej efek­ty­w­na, a tym samym jak najm­niej inwazyj­na.

18 kwiet­nia w Bio­nanoparku odbyła się kon­fer­enc­ja pra­sowa z udzi­ałem prof. Tadeusza Roba­ka, kierown­i­ka Klini­ki Hema­tologii UM w Łodzi, dr Pawła Roba­ka z Zakładu Hema­tologii Doświad­czal­nej UM w Łodzi, prof. Janusz Szem­ra­ja i dr Izabeli Dróżdż z Lab­o­ra­to­rum Medy­cyny Sper­son­al­i­zowanej Bio­nan­parku, a także Mar­ka Cieśla­ka, preze­sa Bio­nanoparku. Uczest­ni­cy kon­fer­encji zgod­nie pod­kreślali znacze­nie współpra­cy obu pod­miotów nie tylko dla powodzenia pro­jek­tu, ale także dla jego efek­ty­wniejszej real­iza­cji.

  • Opublikowano: 18 kwietnia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP