Aktualności

Biotechnologia? Warto!


Wydzi­ał Nauk Bio­m­e­dy­cznych i Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi jest benefic­jen­tem dwóch pro­jek­tów: BIOStartFarm@Bio, które są finan­sowane przez Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­wo­ju. Ich celem jest stworze­nie unikalnego pro­gra­mu stażowego w  fir­ma­ch z sek­to­ra life-sci­ence oraz rozwój kom­pe­tencji zawodowych stu­den­tów ostat­nich semes­trów studiów mag­is­ter­s­kich kierunku biotech­nolo­gia medy­cz­na. Zapy­tal­iśmy naszych absol­wen­tów, jak oce­ni­a­ją przy­go­towanie do zawodu, jakie zapewniła im macierzys­ta uczel­nia.

Zaprasza­my do lek­tu­ry artykułu:
http://biotechnologia.pl/biotechnologia/biotechnologia-warto,17161

  • Opublikowano: 4 lipca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP