Aktualności

Błędy medyczne


Błędy medyczne

Odd­zi­ał Łódź Między­nar­o­dowego Sto­warzyszenia Stu­den­tów Medy­cyny IFM­SA-Poland ma zaszczyt zaprosić stu­den­tów oraz absol­wen­tów kierunk­ów medy­cznych do udzi­ału w IV edy­cji Kon­fer­encji “Błędy Medy­czne” orga­ni­zowanej w ramach dzi­ałal­noś­ci Pro­gra­mu Stałego ds. Edukacji Medy­cznej (SCOME).

Wydarze­nie odbędzie się już 14 maja (sob­o­ta) o godzinie 9.30 w Auli Zachod­niej Cen­trum Klin­iczno-Dydak­tyznego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Pro­jekt ma na celu edukowanie stu­den­tów, stażys­tów i młodych lekarzy w aspekcie najczęst­szych błędów i powikłań oraz sposobów ich unika­nia. Zaproszeni prele­gen­ci przed­staw­ią tem­atykę zarówno od strony prawno-pro­ce­du­ral­nej, jak i klin­icznej. Podzielą się z nami swoim wielo­let­nim doświad­cze­niem i zaprezen­tu­ją wybrane przy­pad­ki ilus­tru­jące błędne postępowanie. Wierzymy, że wobec ros­nącej odpowiedzial­noś­ci lekarzy i świado­moś­ci pac­jen­tów okaże się to dla nas nieoce­nioną wskazówką.

Zaproszeni w tym roku goś­cie to m.in.:
prof. nadzw. dr hab. n.med. Walde­mar Machała — Klini­ka Anestezjologii i Inten­sy­wnej Ter­apii
prof. dr hab. n. med. Michał Now­ic­ki — Klini­ka Nefrol­ogii, Hiperten­sjologii i Trans­plan­tologii Nerek
dr n. med. Piotr Kaźmier­s­ki — Odd­zi­ał Chirurgii Naczyniowej, Ogól­nej i Onko­log­icznej

Nie może Cię tam zabraknąć!

Link do wydarzenia na por­talu Face­book:
https://www.facebook.com/events/1121185677902841/

  • Opublikowano: 25 kwietnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP