Aktualności

Briefing prasowy zapowiadający konferencję programową Narodowego Kongresu Nauki w Łodzi


19 maja, w EC1 Łódź – Mias­to Kul­tu­ry, odbył się brief­ing pra­sowy z udzi­ałem Woje­w­ody Łódzkiego – prof. Zbig­niewa Raua, Prezy­den­ta Mias­ta Łodzi – Han­ny Zdanowskiej oraz rek­torów łódz­kich uczel­ni pub­licznych: prof. Sła­womi­ra Wia­ka, rek­tor PŁ i prze­wod­niczącego Kon­fer­encji Rek­torów Łódz­kich Uczel­ni Pub­licznych; prof. Antoniego Różal­skiego, rek­tor UŁ; prof. Radzisława Kord­ka, rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi; prof. Mar­iusza Grze­gorz­ka, rek­to­ra Szkoły Fil­mowej, prof. Cezarego Saneck­iego, rek­tor Akademii Muzy­cznej w Łodzi oraz prof. Mar­iusza Wło­dar­czy­ka, prorek­to­ra Akademii Sztuk Pięknych.

Wydarze­nie było zapowiedz­ią kole­jnej kon­fer­encji pro­gramowej Nar­o­dowego Kon­gre­su Nau­ki, która odbędzie się w Łodzi już 25 i 26 maja 2017 r. Kon­fer­encję pn. „Finan­sowanie nau­ki i szkol­nict­wa wyższego” orga­nizu­je MNiSW wspól­nie z łódzkim środowiskiem aka­demickim.
Jed­nym z pan­elistów debaty poświę­conej para­metrom finan­sowa­nia uczel­ni jest dr Jacek Grabows­ki – Kan­clerz Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.
Serdecznie zaprasza­my do udzi­ału w kon­fer­encji i przy­pom­i­namy o możli­woś­ci śledzenia trans­misji on-line dostęp­nej na stron­ie www.nkn.gov.pl.

Min­is­terst­wo Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego przy sze­rokim udziale przed­staw­icieli środowiska aka­demick­iego przy­go­towu­je całkowicie nowy ład w nauce i szkol­nictwie wyższym. Pod­stawą wypra­cow­a­nia najlep­szego ksz­tał­tu ustawy 2.0 jest cykl kon­fer­encji pro­gramowych poprzedza­ją­cy wrześniowy Nar­o­dowy Kon­gres Nau­ki.

fot. Fil­ip Szkopiński/Szkoła Fil­mowa w Łodzi

  • Opublikowano: 19 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP