Aktualności

Budowanie krajowego ekosystemu innowacji – synergia funduszy strukturalnych/krajowych i PR Horyzont 2020 – model EIT/KIC


Kra­jowy Punkt Kon­tak­towy Pro­gramów  Badaw­czych  UE  wraz z pol­ski­mi part­nera­mi Wspól­not Wiedzy i Innowacji KIC (Knowl­edge and Inno­va­tion Com­mu­ni­ties)

zaprasza na kon­fer­encję:

„Budowanie kra­jowego ekosys­te­mu innowacji w opar­ciu o mod­el Wspól­not Wiedzy i Innowacji KIC/EIT – syn­er­gia fun­duszy strukturalnych/krajowych”
27 wrześ­nia 2016 r., godz. 9.30,

w budynku Min­is­terst­wa Roz­wo­ju, Warsza­wa, ul. Wspól­na 2/4
(Sala pod Kop­ułą), o godz. 9.30

pro­gramie znalazły się m.in. zagad­nienia doty­czące finan­sowa­nia innowacji od pomysłu do wprowadzenia na rynek, mech­a­nizmów wspar­cia innowacji oraz wdraża­nia dobrych prak­tyk syn­ergii finan­sowa­nia przed­siębior­c­zoś­ci.

Ważną częś­cią spotka­nia będzie prezen­tac­ja start-upów i firm, które z sukce­sem korzys­ta­ją z ist­niejącego w Polsce sys­te­mu wspar­cia innowa­cyjnoś­ci.

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi i kon­sor­cjum EIT Health reprezen­tu­je prof. Lucy­na Woź­ni­ak – Prorek­tor ds. Nau­ki i Współpra­cy z Zagranicą. Szczegółowe infor­ma­c­je zna­jdziesz tutaj.

  • Opublikowano: 26 września 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP