Aktualności

CENTRUM SPORTU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI — NOWE OTWARCIE


19 październi­ka 2017 r. miało miejsce nowe otwar­cie Cen­trum Sportu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, mieszczącego się przy ul. 6‑go Sierp­nia 71.  W związku z ukończe­niem pier­wszego eta­pu mod­ern­iza­cji obiek­tu, Studi­um Wychowa­nia Fizy­cznego i Sportu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi zmieniło swo­ją doty­chcza­sową nazwę oraz logo­typ.

Prace remon­towe przeprowad­zone w 2017 roku obe­j­mowały m.in. zmi­anę oświ­etle­nia na ledowe, mod­ern­iza­cję łazienek, wymi­anę okien, remont siłowni. W wyre­mon­towanym obiek­cie trady­cyjną szat­nię zastąpiły samoob­słu­gowe szaf­ki. Przeprowad­zona mod­ern­iza­c­ja przy­czyni się do poprawy efek­ty­wność eksploat­a­cyjnej, co oznacza zmniejsze­nie kosztów utrzy­ma­nia budynku.

Uczel­nia planu­je kole­jne inwest­y­c­je w tym obszarze, obe­j­mu­jące m.in. prze­bu­dowę hali sportowej oraz pły­wal­ni. Celem zaplanowanych na najbliższe dwa lata dzi­ałań jest poprawa jakoś­ci ksz­tałce­nia w zakre­sie wychowa­nia fizy­cznego, stworze­nie bazy sportowej dla potrzeb sekcji stu­denc­kich Klubu Uczel­ni­anego AZS, dos­tosowanie obiek­tu do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także jeszcze skuteczniejsze propagowanie akty­wnoś­ci ruchowej wśród pra­cown­ików i stu­den­tów.

  • Opublikowano: 20 października 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP