Aktualności

Centrum Symulacji Medycznych oficjalnie otwarte


16 lutego 2018 r. odbyło się ofic­jalne otwar­cie Cen­trum Symu­lacji Medy­cznych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. To tutaj, w symu­lowanych warunk­ach klin­icznych, przy uży­ciu spec­jal­isty­cznych fan­tomów i symu­la­torów, przys­zli lekarze, pielęg­niar­ki i ratown­i­cy medy­czni będą zdoby­wać prak­ty­czne umiejęt­noś­ci i uczyć się pra­cy zespołowej. Cen­trum Symu­lacji Medy­cznych mieś­ci się na 12 i 13 piętrze budynku A‑1 Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznego UM w Łodzi. Łącz­na powierzch­nia użytkowa inwest­y­cji to ok. 4500 m², a jej całkow­ity koszt przekroczył 56 mln zł.

Pod­czas otwar­cia, Rek­tor Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, prof. Radzisław Kordek, pograt­u­lował wszys­tkim osobom zaan­gażowanym w real­iza­cję pro­jek­tu i przy­pom­ni­ał, że UM w Łodzi jest najwięk­szym benefic­jen­tem środ­ków przyz­nanych uczel­niom medy­cznym na budowę i wyposaże­nie cen­trów symu­lacji.

W ramach CSM pow­stał doskonale wyposażony szpi­tal­ny odd­zi­ał ratunkowy, odd­zi­ał inten­sy­wnej opie­ki medy­cznej, sale oper­a­cyjne, sale porodowe i położnicze oraz pra­cown­ie nau­ki  umiejęt­noś­ci tech­nicznych dla stu­den­tów – ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem przyszłych lekarzy, pielęg­niarek oraz ratown­ików medy­cznych. Główną ideą prowadzenia zajęć w CSM jest wspól­ny tren­ing zespołów medy­cznych na wielu poziomach i spec­jal­iza­c­jach świad­czenia opie­ki medy­cznej, począwszy od pomo­cy pielęg­niarskiej, aż po spec­jal­isty­czne pro­ce­dury wykony­wane np. pod­czas oper­acji.

Nowo pow­stałe Cen­trum ma za zadanie scen­tral­i­zować nowoczesne tech­ni­ki edukacji medy­cznej wyko­rzysty­wane w ksz­tałce­niu stu­den­tów i dok­sz­tał­ca­niu absol­wen­tów uczel­ni. W CSM będą prowad­zone zaję­cia dydak­ty­czne oraz orga­ni­zowane egza­miny klin­iczne OSCE (standary­zowana oce­na umiejęt­noś­ci w warunk­ach symu­lowanych).

CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH to

 • 20 symu­la­torów wysok­iej wier­noś­ci, w tym symu­la­to­ry kobi­ety rodzącej, noworod­ka, dorosłych i dzieci w różnym wieku oraz fizjo­log­iczny symu­la­tor anestezjo­log­iczny pozwala­ją­cy na ćwicze­nie znieczu­le­nia pac­jen­ta.
 • 130 fan­tomów do ćwiczenia resus­cy­tacji krąże­niowo – odd­e­chowej, pielę­gnacji, bada­nia gineko­log­icznego
 • 230 tre­nażerów do ćwiczenia umiejęt­noś­ci tech­nicznych – udraż­ni­a­nia dróg odd­e­chowych, wykony­wa­nia badań i wkłuć.
 • rzeczy­wistych rozmi­arów symu­la­tor przedzi­ału medy­cznego karet­ki ze stre­fą dzi­ałań przed­szpi­tal­nych oraz mod­elem mieszka­nia.
 • stre­fa przed­szpi­tal­na do prowadzenia zajęć z medy­cyny pola wal­ki i ratown­ict­wa tak­ty­cznego m.in. na zaję­ci­ach dla Wydzi­ału Wojskowo-Lekarskiego.
 • 11 sal wysok­iej wier­noś­ci z zaawan­sowany­mi symu­la­tora­mi, m. in.: sale szpi­tal­nego odd­zi­ału ratunkowego, odd­zi­ału inten­sy­wnej ter­apii, dwa blo­ki oper­a­cyjne oraz sale porodowe.
 • sprzęt dydak­ty­czny i medy­czny o łącznej wartoś­ci pon­ad 21 mln zł.
 • sale do prowadzenia egza­m­inów OSCE – egza­miny wysok­iej obiek­ty­wnoś­ci w stan­dar­d­ach europe­js­kich
 • możli­wość nagry­wa­nia i omaw­ia­nia pode­j­mowanych przez stu­den­tów dzi­ałań.
 • więk­sze bez­pieczeńst­wo dla pac­jen­tów – zaawan­sowane pro­ce­dury i inter­dyscy­pli­nar­na pra­ca zespołowa ćwic­zone jeszcze w trak­cie studiów, bez ryzy­ka dla pac­jen­tów.

Pro­jekt „Cen­trum Symu­lacji Medy­cznych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi” (POWR.05.03.00–00-0012/15)  został współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Unii Europe­jskiej, z Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, w ramach Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukac­ja Rozwój

 

 

 • Opublikowano: 17 lutego 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP