Aktualności

Certyfikaty dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM — Centralnego Szpitala Weteranów


Szanowni Państ­wo,

Jest nam niezmiernie miło poin­for­mować, że Cen­trum Cer­ty­fikacji Jakoś­ci, udzieliło Uni­w­er­syteck­iemu Szpi­talowi Klin­iczne­mu im. Wojskowej Akademii Medy­cznej — Cen­tral­ne­mu Szpi­talowi Weter­anów, Cer­ty­fikaty potwierdza­jące wdroże­nie:

  • Sys­te­mu zarządza­nia środowiskowego – PN-EN ISO14001 (EMS),
  • Sys­te­mu zarządza­nia bez­pieczeńst­wem i higieną pra­cy – PN‑N 18001 (BHP),
  • Sys­te­mu zarządza­nia bez­pieczeńst­wem infor­ma­cji – PN-ISO/IEC 27001 (ISMS),
  • Sys­te­mu zarządza­nia jakoś­cią- PN-EN ISO 9001 (QMS).

Dyrekcji oraz wszys­tkim Pra­cown­ikom serdecznie grat­u­lu­je­my!

  • Opublikowano: 1 grudnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP