Aktualności

Czasopisma elektroniczne – wygodnie i szybko


1

Infor­mu­je­my, że dar­mowy dostęp testowy do aplikacji BrowZine został przedłużony do 15 lutego 2017.

BrowZine umożli­wia szy­bkie i wygodne korzys­tanie z bogatej ofer­ty cza­sop­ism elek­tron­icznych. Aplikac­ja w przeglą­darce inter­ne­towej dostęp­na jest pod adresem: http://browzine.com/libraries/1241/subjects.

Warto również sko­rzys­tać z mobil­nych wer­sji BrowZine (do pobra­nia z App­Store i Google Play). Aplikac­ja wyróż­nia się intu­icyjnoś­cią i bard­zo este­ty­cznym wyko­naniem.

Kon­takt:

Cen­trum Infor­ma­cyjno-Bib­lioteczne UMED
ul. Muszyńskiego 2, 90–151 Łódź
bg.informacja@umed.lodz.pl
(42) 272 54 24

  • Opublikowano: 11 stycznia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP