Aktualności

Czteroletnia kadencja Senatu dobiegła końca


23 czer­w­ca w auli im. Pruszczyńskiego w rek­tora­cie, odbyło się ostat­nie posiedze­nie Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w kadencji 2012–2016.

Sen­a­torowie oraz członkowie sen­atu z głosem dorad­czym otrzy­mali  z rąk rek­to­ra, prof. Pawła Górskiego podz­iękowa­nia za czyn­ny udzi­ał w obradach, zaan­gażowanie i wspar­cie w real­iza­cji zadań związanych z roz­wo­jem Uczel­ni.

Pier­wsze posiedze­nie Sen­atu nowej kadencji zaplanowano na 22 wrześ­nia br.

  • Opublikowano: 24 czerwca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP