Aktualności

Czwarty nabór pracowników do projektu First TEAM


Pro­jekt „Pre­dic­tive Bio­mark­ers of Radi­a­tion Tox­i­c­i­ty (PBR­Tox)” pod kierown­ictwem dr Woj­ciecha Fendlera uzyskał dofi­nan­sowanie ze środ­ków Fun­dacji na Rzecz Nau­ki Pol­skiej w wysokoś­ci 1.999.651 zł na lata 2017–2020.

Celem pro­jek­tu jest iden­ty­fikac­ja bio­mark­erów pozwala­ją­cych na zmniejsze­nie ryzy­ka powikłań radioter­apii oraz stworze­nie uni­w­er­sal­nego algo­ryt­mu anal­izy krążą­cych w surow­icy mikroR­NA jako narzędzi diag­nos­ty­cznych w onkologii.

W ramach pro­jek­tu poszuku­je­my stu­den­ta (stopień licenc­jac­ki lub ukońc­zony co najm­niej 3 rok jed­no­li­tych studiów mag­is­ter­s­kich) oraz młodego naukow­ca z tytułem dok­to­ra (prefer­owane oso­by które uzyskały tytuł nie wcześniej niż w 2013)

Obszar zadań tem­aty­cznych dla zespołu obe­j­mu­je między inny­mi:

 • Anal­izy biostatysty­czne i bioin­for­maty­czne dużych zbiorów danych o ekspresji genów w onkologii i radioter­apii
 • Inte­grację danych klin­icznych, obra­zowych i moleku­larnych
 • Wyko­rzys­tanie danych o ekspresji mikroR­NA wyt­wor­zonych za pomocą wielkoskalowych tech­nik bada­nia ekspresji do iden­ty­fikacji bio­mark­erów powikłań radioter­apii
 • Tworze­nie narzędzi bioin­for­maty­cznych pozwala­ją­cych na inte­grację baz danych tran­skryp­tomicznych i miR­NA w onkologii
 • Kon­takt z zespołem lekarzy Zakładu Radioter­apii UM oraz jed­nos­tek współpracu­ją­cych w zakre­sie gro­madzenia danych klin­icznych oraz mate­ri­ału bio­log­icznego

 

W ramach pro­jek­tu ofer­u­je­my:

 • Pracę nad aktu­al­nym i kluc­zowym prob­le­mem w radioter­apii onko­log­icznej z wyko­rzys­taniem najnowocześniejszych tech­nik badaw­czych
 • Możli­wość roz­wo­ju naukowego i oso­bis­tego w ramach jed­nos­t­ki real­izu­jącej bada­nia naukowe na świa­towym poziomie
 • Staże i wyjazdy studyjne do Dana-Far­ber Can­cer Insti­tute oraz uczest­nict­wo w rozbu­dowanym pro­gramie szkoleń
 • Elasty­czne godziny pra­cy
 • Bard­zo dobre wyna­grodze­nie w ramach umowy o pracę na cały etat (szczegóły na stron­ie www.fnp.org)/oferta_pracy)
 • Rozpoczę­cie pra­cy w pro­jek­cie od sierp­nia 2018 roku

Pro­ce­du­ra naboru

Zgłoszenia prosimy nadsyłać za pomocą sys­te­mu infor­maty­cznego BTM (https://services.konsta.com.pl/first-team/) lub w wer­sji papierowej na adres zakładu (Zakład Biostatysty­ki i Medy­cyny Transla­cyjnej, Mazowiec­ka 15, 92–215 Łódź) w nieprzekraczal­nym ter­minie do 23:59 dnia 14 lip­ca 2018 roku. W przy­pad­ku zgłoszeń w formie papierowej decy­du­je data doręczenia doku­men­tów.

Zgłosze­nie powin­no zaw­ier­ać następu­jące doku­men­ty:

 1. Aktu­alne cur­ricu­lum vitae opisu­jące wyk­sz­tałce­nie, daty uzyska­nia stop­ni naukowych, zdobyte doświad­cze­nie naukowe i prak­ty­czne (max 4 strony A4). CV musi zaw­ier­ać oświad­cze­nie o następu­jącej treś­ci: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbęd­nych do real­iza­cji pro­ce­su rekru­tacji zgod­nie z Ustawą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późń. zm.)”
 2. Listę pub­likacji
 3. Doku­ment potwierdza­ją­cy uzyskane stop­nie naukowe
 4. Opis najważniejszych osiąg­nięć naukowych (1 strona)
 5. Maksy­mal­nie 3 pdf doku­men­tu­ją­cych osiąg­nię­cie (artykuły, potwierdzenia paten­tów, skany nagród itp.)

Zgłoszenia niespeł­ni­a­jące wyma­gań zostaną odrzu­cone

Wszys­tkie nadesłane doku­men­ty zostaną oce­nione przez kierown­i­ka pro­jek­tu oraz zapros­zonych ekspertów. Najlep­si kandy­daci zostaną zaproszeni na roz­mowy kwal­i­fika­cyjne w języku Ang­iel­skim (oso­biś­cie lub w formie telekon­fer­encji) w dni­ach 15–29 lip­ca 2018 roku.

Więcej infor­ma­cji o jed­nos­tce, zes­pole dr Fendlera, prowad­zonych bada­ni­ach i szczegółowych wyma­gani­ach dla dok­toran­tów oraz post-doca zna­j­du­je się na stron­ie Zakładu Biostatysty­ki i Medy­cyny Transla­cyjnej (http://biostat.umed.pl) oraz na stron­ie ofert pra­cy FNP (http://www.fnp.org.pl/oferta_pracy/).

W razie dodatkowych pytań o zakres tem­aty­czny pro­jek­tu, obow­iąz­ki i wyma­gania staw­iane kandydatom prosimy o kon­takt:

 • Opublikowano: 15 czerwca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP