Aktualności

Darmowe testy w kierunku HIV


poprawiony banerHIV

 

Szanowni Państ­wo,

w dni­ach 28 listopa­da – 01 grud­nia 2016 r. moż­na wykon­ać dar­mowe testy w kierunku obec­noś­ci prze­ci­w­ci­ał anty- HIV w Porad­ni Naby­tych Zaburzeń Odpornoś­ci w Wojew­ódzkim Spec­jal­isty­cznym Szpi­talu im. dr Wł. Bie­gańskiego w Łodzi, ul. Kni­aziewicza 1/5 (odręb­ne wejś­cie za przys­tankiem auto­bu­sowym) w godz­i­nach 13.00 – 16.00

W ramach bada­nia zapew­ni­amy kon­sul­tac­je z lekarzem oraz wyko­nanie tes­tu na obec­ność wirusa HIV — anon­i­mowo, poufnie, bez­piecznie i bezpłat­nie.

  • CO OZNACZA UJEMNY WYNIK TESTU W KIERUNKU HIV?
  • CO OZNACZA DODATNI WYNIK TESTU W KIERUNKU HIV?
  • ZAKAŻENIU HIV MOŻNA ZAPOBIEC!
  • FAKTY I MITY
  • Opublikowano: 28 listopada 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP