Aktualności

Deklaracja w sprawie ustanowienia partnerstwa Alliance4Life


30 sty­cz­nia, w Stałym Przed­staw­icielst­wie Repub­li­ki Czeskiej przy UE w Bruk­seli, odbyła sę prezen­tac­ja pro­jek­tu Alliance4Life. Spotkanie było okazją do przed­staw­ienia założeń inic­jaty­wy. Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi, który należy do part­nerst­wa Alliance4Life, reprezn­towała w Bruk­seli prof. Lucy­na Woź­ni­ak, Prorek­tor ds. Nau­ki i Współpra­cy z Zagranicą.

Zachę­camy do zapoz­na­nia się z deklaracją w spraw­ie ustanowienia part­nerst­wa Alliance4Life (załącznik w wer­sji ang­iel­skiej)
Alliance4Life — Dec­la­ra­tion

Pro­jekt Alliance4Life ma na celu zni­welowanie ist­nieją­cych różnic pomiędzy grupą 15 kra­jów Unii Europe­jskiej a pozostałą uni­jną grupą 13 kra­jów w zakre­sie badań i innowacji w dziedzinie zdrowia. Inic­jaty­wa ta zyskała wspar­cie Komisji Europe­jskiej w ramach pro­gra­mu Hori­zon 2020 Health Work­ing Pro­gramme, a efek­ty dzi­ałań i zalece­nia pro­jek­tu mają zaowocow­ać propozy­c­ja­mi strate­gii roz­wo­ju nau­ki na poziomie europe­jskim i  kra­jów członkows­kich.
  • Opublikowano: 2 lutego 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP