Aktualności

Delegacja z Kantonu w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym UM w Łodzi


3 sierp­nia w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi goś­cili dyrek­torzy szpi­tali z chińskiego Kan­tonu. Spotkanie odbyło się w Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznym, a jego gospo­darza­mi byli prof. Jacek Rożniec­ki – Pełnomoc­nik Rek­to­ra ds. Wymi­any Między­nar­o­dowej, prof. Moni­ka Łukom­s­ka-Szy­mańs­ka – Prodziekan ds. Dydak­ty­ki Odd­zi­ału Stom­a­to­log­icznego Wydzi­ału Lekarskiego oraz dr hab. Paweł Ptaszyńs­ki – Z‑ca Dyrek­to­ra ds. Medy­czno-Orga­ni­za­cyjnych CKD.  Del­e­gac­ja odwiedz­iła Cen­trum Stom­a­to­log­iczne, Uczel­ni­ane Lab­o­ra­to­ri­um Ruchu i Wydol­noś­ci Fizy­cznej Człowieka Dynamo­Lab, Klinikę Inten­sy­wnej Ter­apii Inter­wen­cyjnej, a także Cen­trum Badaw­c­zo-Roz­wo­jowe Klini­ki Elek­trokar­di­ologii. Pod­czas spotka­nia, które odbyło się w Auli Zachod­niej, prowad­zone były roz­mowy na tem­at możli­woś­ci przyszłej współpra­cy.

  • Opublikowano: 4 sierpnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP