Aktualności

Dni Kariery i Mobilności pt. Projekt NAUKOWIEC


Jak planować i rozwi­jać kari­erę zawodową i pas­je naukowe? Jak budować sieć kon­tak­tów i zaist­nieć w środowisku? Jakie umiejęt­noś­ci rozwi­jać? Jak pisać wnios­ki o granty? Jak współpra­cow­ać z sek­torem nieaka­demickim? Jeśli jesteś dok­toran­tem albo zamierza­sz nim zostać, jeżeli jesteś już dok­torem a chci­ałbyś dowiedzieć się jak rozwinąć swo­ją kari­erę naukową przyjdź na nasze wydarze­nie.

Pod­czas 3 dni będzie moż­na poroz­maw­iać ze stype­ndys­ta­mi kra­jowych i zagranicznych pro­gramów, eksper­ta­mi z różnych dziedzin i sek­torów, dorad­ca­mi w planowa­niu kari­ery i przed­staw­iciela­mi świa­ta biz­ne­su. Udzi­ał w wydarzeni­ach pomoże w świadomym planowa­niu i rozwi­ja­niu kari­ery, pokaże ist­niejące narzędzia i możli­woś­ci. Dodatkowo zaprosimy do udzi­ału w konkur­sie z nagro­da­mi oraz przekaza­nia swoich opinii i oczeki­wań co do roz­wo­ju kari­ery naukowej w Polsce.

Przyjdź na nasze wydarzenia w październiku w 6 mias­tach:

- 10–12 październi­ka w Krakowie,
— 17 październi­ka w Gli­wicach,
— 18–19 październi­ka w Katow­icach,
- 18–20 październi­ka w Poz­na­niu,
23–25 październi­ka w Łodzi,
— 24–26 październi­ka w Warsza­w­ie.

Orga­ni­za­tora­mi wydarzeń sąKra­jowy Punkt Kon­tak­towy Pro­gramów Badaw­czych UE (Insty­tut Pod­sta­wowych Prob­lemów Tech­ni­ki PAN) – koor­dy­na­tor pro­jek­tu, Uni­w­er­sytet Łódz­ki Politech­ni­ka Krakows­ka Politech­ni­ka Śląs­ka Poz­nańs­ki Park Naukowo-Tech­no­log­iczny, oraz fir­ma Sci­ence PR spec­jal­izu­ją­ca się w pro­mocji nau­ki.

Wydarzenia zostały objęte patronata­mi: Min­is­tra Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego Jarosława Gow­ina, Prze­wod­niczącego KRASP, Pol­skiej Akademii Nauk, Rady Głównej Insty­tutów Badaw­czych oraz Kra­jowej Reprezen­tacji Dok­toran­tów.

Link do inic­jaty­wy i więcej infor­ma­cji: https://www.euraxess.pl/pl/poland/projekt-naukowiec

Link do strony wydarzenia w Łodzi: http://lodz.projektnaukowiec.pl/

  • Opublikowano: 13 października 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP