Aktualności

Doktor Dorota Kilańska członkiem Zespołu ekspertów Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych


Naczel­na Rada Pielęg­niarek i Położnych powołała zespół ekspertów, którego zadaniem będzie naukowe i mery­to­ryczne wspieranie Rady we wdraża­niu najlep­szych prak­tyk i nowoczes­nych rozwiązań w zakre­sie ksz­tałce­nia, roz­wo­ju zawodowego oraz kwestii leg­is­la­cyjnych związanych z zawoda­mi pielęg­niar­ki oraz położnej.

 

Zespół został powołany po raz pier­wszy od momen­tu pow­sta­nia samorzą­du w 1991 r. Skła­da się z osób, które posi­ada­ją doświad­cze­nie we współpra­cy między­nar­o­dowej i będą wspier­ać samorząd w tworze­niu strate­gicznych doku­men­tów. Samorząd reprezen­tu­je pon­ad 300 tys. pielęg­niarek i położnych.

W skład Zespołu ekspertów powołana została dr hab. n. o zdr. Doro­ta Kilańs­ka, pra­cown­ik Zakładu Koor­dynowanej Opie­ki Kat­edry Naucza­nia Pielęg­niarst­wa.

  • Opublikowano: 23 maja 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP