Aktualności

Doktor Liwia Lebelt w gronie laureatów konkursu MINIATURA 8


Poz­nal­iśmy kole­jną lau­re­atkę konkur­su MINIATURA 8 na poje­dyncze dzi­ała­nia naukowe ogłos­zonego przez NCN 1 lutego 2024 r.

Grant na real­iza­cję dzi­ałań naukowych uzyskała dr n. farm. Liwia Lebelt z Zakładu Chemii Bioor­gan­icznej .

Serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy wielu sukcesów naukowych!

Pod­sta­wowym celem konkur­su MINIATURA 8 jest finan­sowe wspar­cie dzi­ała­nia naukowego służącego przy­go­towa­niu przyszłego pro­jek­tu badaw­czego planowanego do złoże­nia w konkur­sach NCN, innych konkur­sach ogól­nokra­jowych lub między­nar­o­dowych. W konkur­sie moż­na uzyskać środ­ki finan­sowe w wysokoś­ci od 5 000 do 50 000 zł na real­iza­cję dzi­ała­nia naukowego trwa­jącego do 12 miesię­cy.Tytuł: Nowe adaman­tanowe pochodne nitronów o potenc­jal­nej akty­wnoś­ci antyoksy­da­cyjnej i neu­ro­pro­tek­cyjnej

Rodzaj dzi­ała­nia naukowego: bada­nia wstępne/pilotażowe Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi

Oso­ba real­izu­ją­ca dzi­ałanie naukowe: dr Liwia Joan­na Lebelt

dofi­nan­sowanie: 24 338,00 PLN 

W 2015 uzyskała tytuł mag­is­tra inżyniera na Politech­nice Łódzkiej i rozpoczęła pracę na stanowisku asys­ten­ta naukowo-dydak­ty­cznego w Zakładzie Chemii Bioor­gan­icznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Była wykon­aw­cą w pro­jek­cie Opus „beta-Lak­ta­mowe analo­gi prze­ci­wwiru­sowych okse­tanocyn”, czego wynikiem jest pub­likac­ja. W 2021 współor­ga­ni­zowała najwięk­szą chemiczną kra­jową kon­fer­encję: 63. Zjazd Pol­skiego Towarzyst­wa Chemicznego, który odbył się w Łodzi. W tym samym roku naw­iąza­ła współpracę naukową z Zakła­dem Biologii i Botani­ki Far­ma­ceu­ty­cznej. Wykony­wała anal­izę jakoś­ciową związków polifenolowych w ekstrak­tach roślin­nych, wyko­rzys­tu­jąc RP-HPLC. Wynikiem tej współpra­cy jest 5 pub­likacji i 2 doniesienia kon­fer­en­cyjne.

Stopień dok­to­ra nauk far­ma­ceu­ty­cznych uzyskała w czer­w­cu 2023 roku, w tym samym roku we wrześniu zdobyła II miejsce w konkur­sie o nagrodę im. prof. F. Sączewskiego za prezen­tację: „The phos­pho­nate ana­logues of amino(hydroxy)carboxylic acid with poten­tial bio­log­i­cal activ­i­ty”.

Jest współau­torem 6 pub­likacji ory­gi­nal­nych, jed­nej pub­likacji przeglą­dowej i jed­nej mono­grafii.

  • Opublikowano: 3 lipca 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP