Aktualności

Doktoranci z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nagrodzeni podczas XII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej


Z przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, że dok­toran­ci z Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi zostali nagrodzeni pod­czas XII Zjaz­du Pol­skiego Towarzyst­wa Onkologii i Hema­tologii Dziecięcej, który odbył się w Krakowie w dni­ach 6–8 czer­w­ca 2024.

Spec­jal­izu­ją­cy się w etiopato­genezie i lecze­niu małopłytkowoś­ci u dzieci dr Bar­tosz Urbańs­ki został nagrod­zony w sesji ust­nej Zjaz­du zaś w sesji plaka­towej wyróżnie­nie otrzy­mały: dr Alek­san­dra Osz­er, dr Kami­la Wypyszczak oraz dr Julia Koło­dru­biec.

Serdecznie grat­u­lu­je­my.

  • Opublikowano: 14 czerwca 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP