Aktualności

Doktorant UM powołany na stanowisko Pełnomocnika Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. Uczelni Medycznych


Miło nam jest poin­for­mować, że dok­torant na Wydziale Far­ma­ceu­ty­cznym UM mgr farm. Marcin Ciszews­ki, Prze­wod­niczą­cy Rady Samorzą­du Dok­toran­tów UM w Łodzi, został powołany przez Zarząd Kra­jowej Reprezen­tacji Dok­toran­tów na stanowisko Pełnomoc­ni­ka Zarzą­du Kra­jowej Reprezen­tacji Dok­toran­tów ds. Uczel­ni Medy­cznych.

W tegorocznej VIII edy­cji konkur­su PRODOK, na najbardziej prodok­torancką uczel­nię wyższą w Polsce, Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi zajął 7‑me miejsce. Jest to równocześnie drugie miejsce pośród uczel­ni medy­cznych w kra­ju. W porów­na­niu z zeszłoroczną edy­cją konkur­su, awan­sowal­iśmy o trzy miejs­ca w rankingu ogól­nym.
Celem konkur­su PRODOK jest wyłonie­nie uczel­ni stwarza­jącej najlep­sze warun­ki stu­diowa­nia dla dok­toran­tów oraz pro­mowanie dobrych prak­tyk na stu­di­ach dok­toranc­kich.
Gala finałowa konkur­su odbyła się w dniu 19 listopa­da 2015 roku w Pałacu Stasz­i­ca w Warsza­w­ie. Wyróżnie­nie dla naszej uczel­ni ode­brał Prze­wod­niczą­cy Rady Samorzą­du Dok­toran­tów UM w Łodzi mgr farm. Marcin Ciszews­ki.

  • Opublikowano: 26 listopada 2015
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP