Aktualności

Oferta na stanowisko DOKTORANT w ramach projektu NCN OPUS 9 NZ4


Zakład Patologii, Katedra Onkologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi poszukuje 2 osób na stanowisko DOKTORANT w ramach projektu NCN OPUS 9 NZ4 „Związek pomiędzy aktywacją szlaku indukowanego przez FGF/FGFR a brakiem receptora progesteronowego w rakach piersi z ekspresją receptora estrogenowego: implikacje prognostyczne i terapeutyczne.”

Wymagania: Kandydatami mogą być absolwenci studiów magisterskich (II stopnia) o profilu biologicznym, biotechnologicznym i biomedycznym i absolwenci studiów medycznych zainteresowani pracą naukową w obszarze biologii raka piersi i medycyny translacyjnej. Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, doświadczenie laboratoryjne w zakresie podstawowych technik biologii molekularnej oraz hodowli komórek eukariotycznych, znajomość zasad pracy z materiałem klinicznym i metod biostatystyki. Osobę ubiegającą się o ww. stanowisko powinien cechować wysoki stopień motywacji, komunikatywność i kreatywność, umiejętność pracy zarówno samodzielnej, jak i zespołowej oraz zdolność do krytycznej oceny otrzymanych wyników. Wiedza z zakresu onkologii klinicznej i patologicznej, onkologii doświadczalnej, diagnostyki molekularnej i statystyki biomedycznej będzie dodatkowym atutem, podobnie jak doświadczenie w pracy z modelami in vivo (doktorant I) i materiałem klinicznym (doktorant II).

Opis zadań: Doktorant stypendysta weźmie udział w realizacji projektu badawczego OPUS 9 pt. „Związek pomiędzy aktywacją szlaku indukowanego przez FGF/FGFR a brakiem receptora progesteronowego w rakach piersi z ekspresją receptora estrogenowego: implikacje prognostyczne i terapeutyczne.”. Doktorant dołączy do zespołu kierowanego przez prof. dr hab. n. med. Radzisława Kordka

Doktorant I będzie zajmował się badaniem wpływu mikrośrodowiska guza na aktywację szlaku FGF/ FGFR i jego wpływu na funkcję i aktywność receptora progesteronu w komórkach nowotworowych raka piersi w modelach in vitro i in vivo. Główne zadania badawcze to: ocena wpływu wybranych czynników na fenotyp i zachowanie komórek nowotworowych w modelu ko-kultur komórek zrębu (CAFs ) z liniami komórkowymi raka piersi oraz na rozsiew komórek nowotworowych i zdolność formowania przerzutów odległych w mysim modelu raka piersi, analiza statystyczna.

Doktorant II będzie zajmował się głównie badaniami na materiale tkankowym od pacjentek z rakiem piersi. Zadania obejmowały będą rekrutację pacjentek, prowadzenie bazy patologiczno-klinicznej, ocenę histopatologiczną materiału, zaprojektowanie i przeprowadzenie eksperymentu mającego wyodrębnić pacjentki fałszywie negatywne spośród pacjentek ER+PR- i określenie roli szlaku FGFR/FGF w tej grupie – metodyka to pomiar poziomu ekspresji genów szlaku progesteronowego i FGFR2/FGF przy użyciu metody Nanostring i standardowej immunohistochemii. Następnym zadaniem będzie biostatystyczna analiza danych w tym eksperymencie i innych objętych Projektem. Pozostałymi zadaniami będzie pomoc w eksperymentach in-vivo i in-vitro.

Wymagane dokumenty:

  • Życiorys z listą osiągnięć i opisem umiejętności przydatnych w projekcie, w których kandydat ma doświadczenie.
  • List motywacyjny
  • Dodatkowa dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje i osiągnięcia (publikacje, certyfikaty, dyplomy, nagrody, staże i kursy)
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich (do 30.07, jeżeli obrona nastąpiła w 2017 r.)
  • Dane kontaktowe osoby/ób, które mogą wystawić referencje
  • Oświadczenie o zamiarze ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie do dnia 1 października 2017 r lub zaświadczenie o byciu uczestnikiem studiów doktoranckich na moment rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie

Termin i forma składania wniosków: zgłoszenia należy nadsyłać do 9 czerwca 2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hanna.romanska-knight@umed.lodz.pl, podając w tytule wiadomości: „doktorant OPUS 9”.

Warunki zatrudnienia:
Doktorant I
– stypendium w wysokości 2 000 PLN, wypłacane co miesiąc przez  18/36 miesięcy.
Doktorant II – stypendium w wysokości 1 000 PLN, wypłacane co miesiąc przez 18/36 miesięcy.

Informacje dodatkowe: Prosimy o dopisanie do zgłoszenia klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997 o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz.883.).

Ocena wniosków kandydatów odbędzie się zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku).

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się do 20.06.2017. W trakcie trwania postępowania konkursowego kandydaci będą poproszeni o przedstawienie w formie prezentacji wyników swych dotychczasowych prac naukowych.

W sprawie wszelkich dodatkowych informacji prosimy o kontakt: hanna.romanska-knight@umed.lodz.pl

  • Opublikowano: 25 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP