Aktualności

Oferta na stanowisko DOKTORANT w ramach projektu NCN OPUS 9 NZ4


Zakład Patologii, Kat­e­dra Onkologii, Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi poszuku­je 2 osób na stanowisko DOKTORANT w ramach pro­jek­tu NCN OPUS 9 NZ4 „Związek pomiędzy aktywacją szlaku indukowanego przez FGF/FGFR a brakiem recep­to­ra prog­es­teronowego w rakach pier­si z ekspresją recep­to­ra estrogenowego: imp­likac­je prog­nos­ty­czne i ter­apeu­ty­czne.”

Wyma­gania: Kandy­data­mi mogą być absol­wen­ci studiów mag­is­ter­s­kich (II stop­nia) o pro­filu bio­log­icznym, biotech­no­log­icznym i bio­m­e­dy­cznym i absol­wen­ci studiów medy­cznych zain­tere­sowani pracą naukową w obszarze biologii raka pier­si i medy­cyny transla­cyjnej. Wyma­gana jest bard­zo dobra zna­jo­mość języ­ka ang­iel­skiego w mowie i piśmie, doświad­cze­nie lab­o­ra­to­ryjne w zakre­sie pod­sta­wowych tech­nik biologii moleku­larnej oraz hodowli komórek eukar­i­o­ty­cznych, zna­jo­mość zasad pra­cy z mate­ri­ałem klin­icznym i metod biostatysty­ki. Osobę ubie­ga­jącą się o ww. stanowisko powinien cechować wyso­ki stopień motywacji, komu­nikaty­wność i kreaty­wność, umiejęt­ność pra­cy zarówno samodziel­nej, jak i zespołowej oraz zdol­ność do kry­ty­cznej oce­ny otrzy­manych wyników. Wiedza z zakre­su onkologii klin­icznej i pato­log­icznej, onkologii doświad­czal­nej, diag­nos­ty­ki moleku­larnej i statysty­ki bio­m­e­dy­cznej będzie dodatkowym atutem, podob­nie jak doświad­cze­nie w pra­cy z mod­e­la­mi in vivo (dok­torant I) i mate­ri­ałem klin­icznym (dok­torant II).

Opis zadań: Dok­torant stype­ndys­ta weźmie udzi­ał w real­iza­cji pro­jek­tu badaw­czego OPUS 9 pt. „Związek pomiędzy aktywacją szlaku indukowanego przez FGF/FGFR a brakiem recep­to­ra prog­es­teronowego w rakach pier­si z ekspresją recep­to­ra estrogenowego: imp­likac­je prog­nos­ty­czne i ter­apeu­ty­czne.”. Dok­torant dołączy do zespołu kierowanego przez prof. dr hab. n. med. Radzisława Kord­ka

Dok­torant I będzie zaj­mował się badaniem wpły­wu mikrośrodowiska guza na aktywację szlaku FGF/ FGFR i jego wpły­wu na funkcję i akty­wność recep­to­ra prog­es­teronu w komórkach nowot­worowych raka pier­si w mod­elach in vit­ro i in vivo. Główne zada­nia badaw­cze to: oce­na wpły­wu wybranych czyn­ników na feno­typ i zachowanie komórek nowot­worowych w mod­elu ko-kul­tur komórek zrębu (CAFs ) z lini­a­mi komórkowy­mi raka pier­si oraz na rozsiew komórek nowot­worowych i zdol­ność for­mowa­nia prz­erzutów odległych w mysim mod­elu raka pier­si, anal­iza statysty­cz­na.

Dok­torant II będzie zaj­mował się głównie bada­ni­a­mi na mate­ri­ale tkankowym od pac­jen­tek z rakiem pier­si. Zada­nia obe­j­mowały będą rekru­tację pac­jen­tek, prowadze­nie bazy pato­log­iczno-klin­icznej, ocenę histopa­to­log­iczną mate­ri­ału, zapro­jek­towanie i przeprowadze­nie ekspery­men­tu mającego wyo­dręb­nić pac­jen­t­ki fałszy­wie negaty­wne spośród pac­jen­tek ER+PR- i określe­nie roli szlaku FGFR/FGF w tej grupie – metody­ka to pomi­ar poziomu ekspresji genów szlaku prog­es­teronowego i FGFR2/FGF przy uży­ciu metody Nanos­tring i stan­dar­d­owej immuno­his­to­chemii. Następ­nym zadaniem będzie biostatysty­cz­na anal­iza danych w tym ekspery­men­cie i innych obję­tych Pro­jek­tem. Pozostały­mi zada­ni­a­mi będzie pomoc w ekspery­men­tach in-vivo i in-vit­ro.

Wyma­gane doku­men­ty:

  • Życio­rys z listą osiąg­nięć i opisem umiejęt­noś­ci przy­dat­nych w pro­jek­cie, w których kandy­dat ma doświad­cze­nie.
  • List motywa­cyjny
  • Dodatkowa doku­men­tac­ja potwierdza­ją­ca kwal­i­fikac­je i osiąg­nię­cia (pub­likac­je, cer­ty­fikaty, dyplomy, nagrody, staże i kursy)
  • Kopia dyplo­mu ukończenia studiów mag­is­ter­s­kich (do 30.07, jeżeli obrona nastąpiła w 2017 r.)
  • Dane kon­tak­towe osoby/ób, które mogą wys­taw­ić ref­er­enc­je
  • Oświad­cze­nie o zami­arze ubie­ga­nia się o przyję­cie na stu­dia dok­toranck­ie do dnia 1 październi­ka 2017 r lub zaświad­cze­nie o byciu uczest­nikiem studiów dok­toranc­kich na moment rozpoczę­cia real­iza­cji zadań w pro­jek­cie

Ter­min i for­ma składa­nia wniosków: zgłoszenia należy nadsyłać do 9 czer­w­ca 2017 r. za pośred­nictwem pocz­ty elek­tron­icznej na adres: hanna.romanska-knight@umed.lodz.pl, poda­jąc w tytule wiado­moś­ci: „dok­torant OPUS 9”.

Warun­ki zatrud­nienia:
Dok­torant I
— stype­ndi­um w wysokoś­ci 2 000 PLN, wypła­cane co miesiąc przez  18/36 miesię­cy.
Dok­torant II — stype­ndi­um w wysokoś­ci 1 000 PLN, wypła­cane co miesiąc przez 18/36 miesię­cy.

Infor­ma­c­je dodatkowe: Prosimy o dopisanie do zgłoszenia klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofer­cie pra­cy dla potrzeb niezbęd­nych do real­iza­cji pro­ce­su rekru­tacji (zgod­nie z ustawą z dnia 20.08.1997 o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz.883.).

Oce­na wniosków kandy­datów odbędzie się zgod­nie z reg­u­laminem przyz­nawa­nia stype­ndiów naukowych dla młodych naukow­ców w pro­jek­tach badaw­czych oraz reg­u­laminu przyz­nawa­nia stype­ndiów naukowych dla młodych naukow­ców w ramach stype­ndiów dok­tors­kich ETIUDA finan­sowanych ze środ­ków Nar­o­dowego Cen­trum Nau­ki (Załącznik do uch­wały Rady NCN 50/2013 z dnia 3 czer­w­ca 2013 roku).

Z wybrany­mi kandy­data­mi skon­tak­tu­je­my się do 20.06.2017. W trak­cie trwa­nia postępowa­nia konkur­sowego kandy­daci będą poproszeni o przed­staw­ie­nie w formie prezen­tacji wyników swych doty­chcza­sowych prac naukowych.

W spraw­ie wszel­kich dodatkowych infor­ma­cji prosimy o kon­takt: hanna.romanska-knight@umed.lodz.pl

  • Opublikowano: 25 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP