Aktualności

Doktorantka Zakładu Biochemii laureatką konkursu ETIUDA 5


Nar­o­dowe Cen­trum Nau­ki przed­staw­iło listy rankingowe pro­jek­tów zak­wal­i­fikowanych do finan­sowa­nia w ramach konkur­su ETIUDA 5 ogłos­zonego przez NCN w grud­niu 2016 r.

Miło nam poin­for­mować, że mgr Paula Mosińs­ka, dok­toran­t­ka z Zakładu Bio­chemii Między­wydzi­ałowej Kat­edry Chemii i Bio­chemii Medy­cznej, otrzy­mała stype­ndi­um ETIUDA. Grant ten poz­woli na real­iza­cję badań (w ramach rozprawy dok­torskiej) pod­czas półrocznego stażu w The Monash Insti­tute w Mel­bourne w Aus­tralii. Pro­mo­torem rozprawy dok­torskiej jest prof. dr hab. Jakub Fich­na.

W konkur­sie ETIUDA złożonych zostało 389 wniosków, przyz­nano 97 stype­ndiów.
W pan­elu NZ (Nau­ki o Życiu) złożonych zostało 112 wniosków, przyz­nano 27 stype­ndiów.

Serdecznie grat­u­lu­je­my!

  • Opublikowano: 28 lipca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP