Aktualności

Doktorat Wdrożeniowy – VII edycja


Trwa nabór wniosków do VII edy­cji pro­gra­mu Dok­toratów Wdroże­niowych finan­sowanych przez Min­is­terst­wo Edukacji i Nau­ki.

Przed­miotem pro­gra­mu jest tworze­nie warunk­ów do roz­wo­ju współpra­cy pod­miotów sys­te­mu szkol­nict­wa wyższego i nau­ki z otocze­niem społeczno-gospo­dar­czym, prowad­zonej w ramach szkół dok­tors­kich i pole­ga­jącej na ksz­tałce­niu dok­toran­tów we współpra­cy z zatrud­ni­a­ją­cy­mi ich przed­siębior­ca­mi lub inny­mi pod­mio­ta­mi.

Warunk­iem udzi­ału w pro­gramie jest przyję­cie do Między­nar­o­dowej Szkoły Dok­torskiej UMED oso­by, która jest lub zostanie zatrud­niona w pełnym wymi­arze cza­su pra­cy przez pod­miot, który wyrazi zgodę na jej ksz­tałce­nie w szkole dok­torskiej w ramach pro­gra­mu oraz zapewni jej opieku­na pomoc­niczego.

Pro­gram skła­da się z mod­ułów:

  1. „Dok­torat wdroże­niowy I” – w ramach którego jest wspier­ane przy­go­towywanie rozpraw dok­tors­kich przez dok­toran­tów prowadzą­cych dzi­ałal­ność naukową w zakre­sie innym niż określony w pkt 2 i 3;
  2. „Dok­torat wdroże­niowy II – sztucz­na inteligenc­ja i tech­nolo­gie kwan­towe” – w ramach którego jest wspier­ane przy­go­towywanie rozpraw dok­tors­kich przez dok­toran­tów prowadzą­cych dzi­ałal­ność naukową w zakre­sie wyko­rzys­ta­nia sztucznej inteligencji oraz tech­nologii kwan­towych w proce­sach tech­no­log­icznych lub społecznych, w tym związanych z cyber­bez­pieczeńst­wem;
  3. „Dok­torat wdroże­niowy III – metrolo­gia” – w ramach którego jest wspier­ane przy­go­towywanie rozpraw dok­tors­kich przez dok­toran­tów prowadzą­cych dzi­ałal­ność naukową w zakre­sie wyko­rzys­ta­nia metrologii w proce­sach tech­no­log­icznych i społecznych, w tym związanych z roz­wo­jem tech­nologii cyfrowych oraz najnowszych tech­nologii w obszarach zdrowia, środowiska, energii i zaawan­sowanych tech­nik pomi­arowych.

Środ­ki finan­sowe przez­nac­zone są na:

  • finan­sowanie stype­ndi­um dok­toranck­iego w wysokoś­ci: 3450,00 zł– do miesią­ca, w którym została przeprowad­zona oce­na śró­dokre­sowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy; 4450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowad­zona oce­na śró­dokre­sowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy.
  • dofi­nan­sowanie kosztów wyko­rzys­ta­nia infra­struk­tu­ry badaw­czej w celu real­iza­cji badań naukowych prowad­zonych przez dok­toran­ta;
  • kosz­ty ubez­pieczenia społecznego.

Nabór wniosków w ramach pro­gra­mu trwa do dnia 5 czer­w­ca 2023 r. i odby­wa się poprzez sys­tem OSF.

Więcej infor­ma­cji nt. konkur­su: http://bitly.pl/0noab

 

Pyta­nia na tem­at konkur­su kierować moż­na również do Dzi­ału Pro­jek­tów, gdzie uzyska­ją Państ­wo wszys­tkie niezbędne infor­ma­cję oraz pomoc przy przy­go­towa­niu wniosku.

Poz­naj naszych dok­toran­tów i zobacz, jak łączą naukę i pracę.

 

 

  • Opublikowano: 22 maja 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP