Aktualności

Dr hab. Jakub Fichna, prof. UMed, laureatem Nagrody Naukowej Prezesa Polskiej Akademii Nauk za rok 2015


Niezmiernie miło nam poin­for­mować, że dr hab. Jakub Fich­na, prof. UMed, Kierown­ik Zakładu Bio­chemii na Wydziale Lekarskim Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi został lau­re­atem Nagrody Naukowej Preze­sa Pol­skiej Akademii Nauk za rok 2015. Wyróżnie­nie zostało przyz­nane za “wskazanie nowych potenc­jal­nych celów far­mako­log­icznych oraz opra­cow­anie nowych form ter­apii chorób czyn­noś­ciowych i zapal­nych prze­wodu pokar­mowego”.

Wręcze­nie nagrody miało miejsce w trak­cie 131. Sesji Zgro­madzenia Ogól­nego PAN w dn. 3 grud­nia br. w Sali Mar­murowej Pałacu Kul­tu­ry i Nau­ki w Warsza­w­ie. W gronie lau­re­atów znaleźli się również prof. Mirosława Mar­o­dy, dr hab. Agniesz­ka Chacińs­ka, prof. dr hab. Andrzej Gaźdz­ic­ki oraz prof. dr hab. Janusz Mrocz­ka.

http://www.aktualnosci.pan.pl/index.php/77-uncategorised/2200–131-sesja-zgromadzenia-ogolnego-pan

  • Opublikowano: 8 grudnia 2015
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP