Aktualności

Dr Marcin Braun laureatem XIII edycji Programu Lider – NCBR


Poz­nal­iśmy lau­re­atów XIII edy­cji Pro­gra­mu Lid­er finan­sowanego przez Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­wo­ju. Spośród 49 pro­jek­tów zak­wal­i­fikowanych do finan­sowa­nia znalazł się pro­jekt dr Marci­na Brau­na z Zakładu Patologii. Wartość pro­jek­tu pn. Opra­cow­anie wielopłaszczyznowego pan­elu prog­nos­ty­cznego do predykcji skutecznoś­ci celowanej ter­apii anty-FGFR w nowot­worach hor­monoza­leżnych to blisko 1,5 mln zł.

Celem pro­jek­tu jest stworze­nie wielopłaszczyznowego i kilkuskład­nikowego pan­elu czyn­ników prog­nos­ty­cznych FIST (ang. Fgfr Inhi­bi­tion in hor­mone-Sen­si­tive Tumors) do predykcji skutecznoś­ci celowanej ter­apii anty-FGFR w nowot­worach hor­monoza­leżnych — raku pier­si, endometri­um i prostaty.

Zaburzenia osi FGF-FGFR (ang. Fibrob­last Growth Fac­tor (FGF) Recep­tor) stanow­ią ważny mech­a­nizm moleku­larny pro­gresji i opornoś­ci na lecze­nie nowot­worów hor­monoza­leżnych — raka pier­si, endometri­um i prostaty będą­cych najczęst­szy­mi nowot­wora­mi złośli­wy­mi człowieka.

Pomi­mo zachę­ca­ją­cych i spójnych wyników badań pod­sta­wowych doty­chcza­sowe pró­by celowanej ter­apii anty-FGFR nie dały zad­owala­ją­cych rezul­tatów leczenia pac­jen­tów z tymi nowot­wora­mi. W pro­jek­cie zakładamy, że wyni­ka to ze złożonoś­ci roli bio­log­icznej i prog­nos­ty­cznej zaburzeń osi FGF-FGFR w pro­gresji raków hor­monoza­leżnych, która jest główną przy­czyną niedo­pre­cy­zowa­nia czyn­ników predyk­cyjnych dla ter­apii anty-FGFR. – mówi dr Marcin Braun.

Pod­czas real­iza­cji pro­jek­tu zostanie zdefin­iowana wartość prog­nos­ty­cz­na poszczegól­nych zaburzeń osi FGF-FGFR (zmi­any gene­ty­czne FGFR1‑4, poziom białek, czyn­ni­ki akty­wu­jące FGFR z podś­cieliska guza) w dużej grupie (n=450) pac­jen­tów rekru­towanych wieloośrod­kowo (współpra­ca z Gdańskim Uni­w­er­sytetem Medy­cznym, Państ­wowym Insty­tutem Badaw­czym – Nar­o­dowym Insty­tutem Onkologii i Col­legium Medicum w Byd­goszczy). Na tej pod­staw­ie stwor­zony zostanie a następ­nie zwali­d­owany w nieza­leżnych kohor­tach algo­rytm prog­nos­ty­czny pan­elu FIST. W ostat­nim etapie wyko­nana zostanie standaryza­c­ja metody­ki pan­elu (dobór metody­ki gene­ty­cznej, automaty­cz­na anal­iza obrazu cyfrowego preparatów histopa­to­log­icznych) i dos­tosowanie ergonom­iczne (aplikac­ja inter­ne­towa do przelicza­nia wartoś­ci pan­elu FIST).

FIST umożli­wi wys­tandary­zowaną, kom­plek­sową i jed­no­litą diag­nos­tykę akty­wnoś­ci osi FGF-FGFR oraz spre­cy­zowanie kry­ter­iów doboru pac­jen­tów z rakiem pier­si, prostaty i endometri­um z najwięk­szą szan­są korzyś­ci z ter­apii anty-FGFR.

Serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy powodzenia w real­iza­cji pro­jek­tu.

  • Opublikowano: 14 lutego 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP