Aktualności

Druga edycja pikniku FAMILY DAY — za nami


21 maja, na tere­nie kom­plek­su przy pl. Hallera,  zor­ga­ni­zowany został, już po raz dru­gi, wiosen­ny piknik – FAMILY DAY.

Hasłem tegorocznej edy­cji tej plen­erowej imprezy, skierowanej do  wszys­t­kich  pra­cown­ików Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi oraz ich rodzin, było „TERAZ ZDROWIE”.

Różnorod­ność atrakcji przy­go­towanych dla dzieci i dorosłych, zaplecze kuli­narne, słonecz­na aura i dobry humor uczest­ników, sprzy­jały inte­gracji i wspól­nej zabaw­ie.

Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Najmłod­si, w spec­jal­nie przy­go­towanym namio­cie ani­ma­cyjnym,  budowali z klock­ów, brali udzi­ał w zaję­ci­ach plas­ty­cznych i tanecznych. Na więk­sze dzieci  czekały dmuchane zjeżdżal­nie i tory przeszkód. W  trak­cie pię­cio­godzin­nej imprezy moż­na było sko­rzys­tać z porad diete­ty­ka, zmierzyć ciśnie­nie, sprawdz­ić poziom cukru we krwi czy wziąć udzi­ał w konkur­sach i roz­gry­wkach sportowych. Dużym zain­tere­sowaniem cieszył się też plebis­cyt na „Mis­trza zdrowych wyp­ieków”, w którym uczest­ni­cy — degus­ta­torzy,  odd­awali głosy na najs­maczniejsze cias­to wyko­nane  przez kuli­narnie uzdol­nionych pra­cown­ików Uczel­ni.

Na „cukier­niczym” podi­um, znalazły się:

I miejsce — cias­to Kubuś – Pani Ewy Kowal­czyk (zobacz przepis)
II miejsce — cias­to Marchewkowe – Pani Mar­ty Idzikowskiej (zobacz przepis)
III miejsce — cias­to Ambroz­ja owocowa  – Pani Jolan­ty Kubick­iej (zobacz przepis)

A wyróżnie­nie otrzy­mało:
Czeko­lad­owe cias­to z cukinią – Pani Moni­ki Szym­czyk
Truskawkowy raj – Pani Mag­dale­ny Kołodziej
Leśny mech – Pani Mał­gorzaty Chmielewskiej-Kas­sas­sir

O orga­ni­za­cję i praw­idłowy prze­biegiem wydarzenia, zad­bała Sekc­ja Spraw Soc­jal­nych Biu­ra Kadr Uczel­ni, której — w imie­niu wszys­t­kich uczest­ników, serdecznie dzięku­je­my.

Mamy nadzieję, że tegoroczny piknik przy­padł do gus­tu wszys­tkim uczest­nikom i że w kole­jnych lat­ach, impreza będzie się cieszyć jeszcze więk­szym zain­tere­sowaniem.

Zaprasza­my za rok !

 

  • Opublikowano: 1 czerwca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP