Aktualności

Drzewo Pokoleń 2018 – znamy nominowanych do nagrody


Miło nam poin­for­mować, że nom­i­nac­je do nagrody w III edy­cji Konkur­su Drze­wo Pokoleń otrzy­mali:

 

w kat­e­gorii ORGANIZACJA POZARZĄDOWA:

 • Fun­dac­ja “Inic­jaty­wy Powiatu Pod­dębick­iego”
 • Fun­dac­ja Krzyżowa dla Porozu­mienia Europe­jskiego
 • Sto­warzysze­nie Bursz­tynowe Ser­ca
 • Sto­warzysze­nie Łódz­ki Klub Ama­zon­ka
 • Tomas­zows­ki Uni­w­er­sytet Trze­ciego Wieku

 

w kat­e­gorii SENIOR-LIDER:

 • Alek­san­dra Czer­czyńs­ka
 • Zofia Paw­elec
 • Han­na Piekars­ka
 • Gru­pa tanecz­na „Pełne wdz­ięku”
 • Kabaret Wacław i Jego Fer­a­j­na

 

w kat­e­gorii SAMORZĄD:

 • Mias­to Chorzów
 • Łódz­ki Dom Kul­tu­ry
 • Miejskie Cen­trum Medy­czne im. dr. Karo­la Jon­schera w Łodzi
 • Urząd Mias­ta Krakowa
 • Zgier­skie Cen­trum Senio­ra

 

Zwycięz­cy konkur­su zostaną wyłonieni w głosowa­niu inter­ne­towym, które rozpocznie się już 12 maja  i potr­wa do 24 maja. Szczegóły doty­czące głosowa­nia zna­j­du­ją się na stron­ie www.drzewopokolen.umed.lodz.pl – zakład­ka głosowanie. Już dziś zachę­camy wszys­t­kich Państ­wa do odd­awa­nia głosów na swoich fawory­tów.

 

Ostate­czne wyni­ki konkur­su poz­namy pod­czas uroczys­tej Gali, która odbędzie się 25 maja,
o godz. 19.00, w Cen­trum Dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

 

Dzięku­je­my za wszys­tkie zgłoszenia, nomi­nowanym serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy powodzenia w kole­jnym etapie konkur­su.

 

Konkurs został ustanowiony w celu nagrodzenia pro­jek­tów – zarówno indy­wid­u­al­nych, jak
i insty­tucjon­al­nych – real­i­zowanych w obszarze akty­wnego życia i zdrowego starzenia się,
a także pro­mowa­nia dzi­ałal­noś­ci pole­ga­jącej na dostar­cza­niu pro­duk­tów, usług i rozwiązań, które przy­czy­ni­a­ją się do poprawy jakoś­ci życia seniorów.

III edy­c­ja Konkur­su Drze­wo Pokoleń stanowi inte­gral­ną część „V Łódz­kich Senio­ral­iów”.

Komitet Hon­orowy III edy­cji Konkur­su i Gali Drze­wo Pokoleń 2018:

 • Zbig­niew Rau – Woje­w­o­da Łódz­ki
 • Witold Stępień – Marsza­łek Wojew­ództ­wa Łódzkiego
 • Han­na Zdanows­ka – Prezy­dent Mias­ta Łodzi
 • Celi­na Maciejew­s­ka – Rzecznik ds. Seniorów w Łodzi
 • Lucy­na Woź­ni­ak – Prorek­tor ds. Nau­ki i Współpra­cy z Zagranicą Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Marek Kowal­s­ki — Kierown­ik Kat­edry Immunologii Klin­icznej i Mikro­bi­ologii oraz Klini­ki Immunologii, Reuma­tologii i Alergii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi koor­dy­na­tor pro­jek­tu HARC – Healthy Age­ing Research Cen­tre

 

 • Opublikowano: 10 maja 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP