Aktualności

Drzwi Otwarte 2017! Wejdź do świata nauki!


DO2017-baner-min

Myślisz o stu­di­ach na naszym uni­w­er­syte­cie? Twoim marze­niem jest pra­ca w lab­o­ra­to­ri­um? Czu­jesz, że możesz być świet­nym lekarzem?

Już 8 MARCA odwiedź Cen­trum Dydak­ty­czne Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi!

W pro­gramie spotka­nia z naszy­mi stu­den­ta­mi, stoiska kół i orga­ni­za­cji naukowych, oraz ciekawe wykłady i warsz­taty, m. in.:
— szy­cie chirur­giczne
— kos­me­ty­ki DIY
— co jeść na szczęś­cie?
— jak dzi­ała­ją testy diag­nos­ty­czne?
— wybu­chowe ekspery­men­ty
— medy­czny „speed dat­ing”
— stre­fa akty­wnego relak­su
— kon­sul­tac­je z dorad­cą zawodowym

Odwiedź nas 8 mar­ca i WEJDŹ DO ŚWIATA NAUKI!

drzwiotwarte.umed.lodz.pl

  • Opublikowano: 3 lutego 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP