Aktualności

Drzwi Otwarte po raz piąty!


Wczo­raj w murach naszej uczel­ni po raz kole­jny goś­cili uczniowie planu­ją­cy pod­ję­cie studiów medy­cznych.

Pół­to­ra tysią­ca przyszłych medyków wzięło udzi­ał w Drzwiach Otwartych, zor­ga­ni­zowanych trady­cyjnie we wnętrzach Cen­trum Dydak­ty­cznego przy ul. Pomorskiej. Uczniowie szkół pon­adg­im­naz­jal­nych z Łodzi, wojew­ództ­wa i innych miast Pol­s­ki korzys­tali z bogat­ego pro­gra­mu przy­go­towanego przez pra­cown­ików oraz stu­den­tów naszej uczel­ni.

Goś­ci przy­witali Pogrom­cy Mitów UMe­du: prof. Dar­iusz Nowak, Prorek­tor ds. Roz­wo­ju Uczel­ni, dr n. med. Karoli­na Czar­nec­ka (Zakład Moleku­larnych Pod­staw Medy­cyny), mgr Ane­ta Gwoz­dows­ka (dok­toran­t­ka w Zakładzie Żywienia w Chorobach Prze­wodu Pokar­mowego), Kamil Szy­maszkiewicz (prze­wod­niczą­cy Samorzą­du Stu­den­tów) oraz dr n. med. Paweł Ras­mus (Zakład Psy­chologii Lekarskiej). Wspól­nie z wid­own­ią rozpraw­ili się z pop­u­larny­mi mita­mi medy­czny­mi.

Odd­zi­ał Łódź Między­nar­o­dowego Sto­warzyszenia Stu­den­tów Medy­cyny IFMSA — Poland przez cały dzień prowadz­ił zaję­cia dla uczniów, nato­mi­ast na stoisku moż­na było m.in. zmierzyć poziom cukru we krwi i zbadać poziom tkani tłuszc­zowej. Wielu chęt­nych zebrała też przy­go­towana przez Odd­zi­ał gra terenowa.

Trady­cyjnie ogrom­ną pop­u­larnoś­cią cieszyły się warsz­taty szy­cia chirur­gicznego, dzię­ki którym uczest­ni­cy mogli poczuć się jak prawdzi­wi lekarze. W tym roku warsz­taty przy­go­towało IFMSA oraz SKN Chirurgii Ogól­nej i Endokryno­log­icznej.

Wśród kół naukowych sil­nie reprezen­towana była kar­di­olo­gia. O pra­cy lekarza kar­di­olo­ga opowiedzieli przed­staw­iciele SKN przy Kat­e­drze i Klin­ice Kar­di­ologii. Koło Naukowe Klini­ki Elek­trokar­di­ologii przy­go­towało m.in. warsz­taty pokazu­jące wyko­rzys­tanie praw fizy­ki w diag­no­zowa­niu i lecze­niu oraz wykład o kar­di­ologii sportowej.

Zaję­cia na tre­nażer­ach laparoskopowych przy­go­towało Koło Chirurgii i Onkologii Dziecięcej. Stu­denck­ie Koło Gas­troen­tero­log­iczne przy­bliżyło młodzieży tech­ni­ki leczenia chorób prze­wodu pokar­mowego oraz tajni­ki żywienia bezg­lutenowego.

Stu­denck­ie Koło Naukowe Psy­chologii w Medy­cynie przy­go­towało dla młodzieży dwa warsz­taty – Metody efek­ty­wnej nau­ki oraz Bari­era językowa. Dzię­ki stu­den­tom z SKN Medy­cyny Sądowej poz­nal­iśmy krymi­nalne medy­czne zagad­ki Łodzi.
Stu­den­ci kierunku lekarsko-den­tysty­cznego dzi­ała­ją­cy w PTSS uczyli jak praw­idłowo dbać o zęby. Przed­staw­iciele kierunku tech­ni­ki den­tysty­czne prezen­towali na czym pole­ga pra­ca tech­ni­ka.

Uczniowie myślą­cy o stu­diowa­niu w mundurze mieli okazję spotkać się ze stu­den­ta­mi-pod­chorąży­mi Wydzi­ału Wojskowo-Lekarskiego. Wyjątkową atrakcję stanow­iły spec­jal­isty­czne fan­to­my Wojskowego Cen­trum Ksz­tałce­nia Medy­cznego.

SKN Fizjoter­apii prezen­towało różne tech­ni­ki reha­bil­i­ta­cyjne: masaż, gim­nastykę korek­cyjną oraz kine­sio­tap­ing.

Stu­den­ci ze Stu­denck­iego Koła Medy­cyny Ratunkowej i Medy­cyny Katas­trof im. dr. A. Ras­musa przez cały dzień instruowali młodych ludzi jak praw­idłowo udzielać pier­wszej pomo­cy. Zain­tere­sowani stu­diowaniem pielęg­niarst­wa lub położnict­wa mogli dowiedzieć się więcej o stu­di­ach i przyszłym zawodzie.

Stu­den­ci dzi­ała­ją­cy w Młodej Far­ma­cji przy­go­towali m.in. pokazy przy­go­towywa­nia maś­ci i kap­sułek. Koło Chemików przy Zakładzie Chemii Bion­ieor­gan­icznej przy­go­towało kil­ka wybu­chowych ekspery­men­tów. Na stoiskach SKN przy Pra­cowni Diag­nos­ty­ki Moleku­larnej i Far­makogenomi­ki oraz Łódzkiego Towarzyst­wa Stu­den­tów Medy­cyny Lab­o­ra­to­ryjnej moż­na było poz­nać sprzęt i tech­ni­ki biologii moleku­larnej. Chęt­ni mogli też wziąć udzi­ał w warsz­tat­ach izolowa­nia mate­ri­ału gene­ty­cznego z roślin.
Stu­den­t­ki dzi­ała­jące w Kole Naukowym Kos­me­tologii instruowały jak samodziel­nie przy­go­tować kos­me­ty­ki. Na przy­go­towanych wykładach moż­na było dowiedzieć się jak wal­czyć z cel­lulitem oraz trądzikiem.

Niezde­cy­dowani mogli wziąć udzi­ał w warsz­tat­ach Predys­pozy­c­je w pigułce! przy­go­towanych przez Aka­demick­ie Biuro Kari­er.

Uczniowie myślą­cy o wyjeździe na zagraniczne prak­ty­ki lub wymi­anę stu­dencką mogli spotkać się z przed­staw­iciela­mi Sto­warzyszenia IAESTE.

Wiele atrakcji czekało na odwiedza­ją­cych w naszej „fun­stre­fie”, m.in. pro­jekt UMED Cooltur­al­nie oraz Chór UM w Łodzi. Do stu­diowa­nia na sportowo zachę­cali przed­staw­iciele uczel­ni­anego klubu AZS. UMED Tańczy wraz z klubem Fit and Jump zaprasza­ło do akty­wnoś­ci na tram­poli­nach. Pro­jekt UMED Cooli­narnie przy­go­tował stoisko z włas­noręcznie upiec­zony­mi słod­koś­ci­a­mi. Dochód ze sprzedaży wesprze łódzką fun­dację Gajusz.

Przez cały dzień moż­na też było spotkać się z przed­staw­iciela­mi Samorzą­du Stu­den­tów naszej uczel­ni.

Oczy­wiś­cie na goś­ci czekało również stoisko Biu­ra Obsłu­gi Studiów, gdzie otrzy­mać moż­na było infor­ma­c­je na tem­at ofer­ty eduka­cyjnej naszej uczel­ni, zasad rekru­tacji na najbliższy rok aka­demic­ki, progów punk­towych z poprzed­nich lat, ważnych ter­minów, a także dowiedzieć się jak otrzy­mać miejsce w akademiku lub stype­ndi­um.

Trady­cyjnie zaprosil­iśmy też do zwiedzana Cen­trum, w tym roku goś­ci przyj­mowało Uczel­ni­ane Lab­o­ra­to­ri­um Ruchu Dynamo­Lab oraz sale fan­to­mowe i lab­o­ra­to­ria Odd­zi­ału Stom­a­to­log­icznego.

Naszym goś­ciem był w tym roku pro­jekt Urzę­du Mias­ta Łodzi Młodzi w Łodzi dedykowany młodym łodzianom.

Biuro Pro­mocji gorą­co dzięku­je wszys­tkim zaan­gażowanym w przy­go­towa­nia jed­nos­tkom oraz orga­ni­za­cjom stu­denckim za wspani­ałą współpracę.

Dzięku­je­my również wszys­tkim przy­byłym do nas goś­ciom i zaprasza­my ponown­ie za rok!

 

 

  • Opublikowano: 10 marca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP