Aktualności

Drzwi Otwarte UM w Łodzi po raz siódmy


Wczo­raj liceal­iś­ci po raz kole­jny nas nie zaw­iedli, tłum­nie przy­by­wa­jąc do Cen­trum Dydak­ty­cznego. Odwiedz­iło nas pon­ad 3 000 uczniów ze szkół naszego mias­ta, wojew­ództ­wa i innych zakątków Pol­s­ki.

Wszys­t­kich przy­byłych pow­itał trady­cyjnie dr n. med. Paweł Ras­mus (Zakład Psy­chologii Lekarskiej) w towarzys­t­wie prof. Adam Antcza­ka, Prorek­to­ra ds. Klin­icznych UM w Łodzi. O urokach pra­cy lekarza i naukow­ca opowiedzi­ał dr n. med. Michał Podgórs­ki (Zakład Anatomii Praw­idłowej i Klin­icznej).

Jak zawsze postaral­iśmy się – wspól­nie z pra­cown­ika­mi i stu­den­ta­mi naszej uczel­ni — o obsz­erny i ciekawy pro­gram.

Wyjątkowym wydarze­niem były MEGAwarsz­taty Jak szyć?, które poprowadz­ił p. Łukasz Łaz­ińs­ki. To najwięk­sze jak do tej pory warsz­taty szy­cia chirur­gicznego, pod­czas których aż 200 uczniów mogło jed­nocześnie spróbować swoich sił w roli chirur­ga. Dla osób, które chci­ały poz­nać ten tem­at dogłęb­niej, SKN Chirurgii Ogól­nej i Endokryno­log­icznej przy­go­towało kam­er­alne warsz­taty. Niezwyk­le pop­u­larne wśród naszych goś­ci szy­cie chirur­giczne znalazło się także w ofer­cie SKN Chirurgii i Onkologii Dziecięcej.

Wspani­ałą zabawę zapewniło SKN Wideoskopii Medy­cznej ze swoim pro­jek­tem LaparoSpoko, który pozwala na trenowanie man­u­al­noś­ci w tech­nikach endoskopowych oraz naukę stere­oskopii oper­a­cyjnej.

Odd­zi­ał Łódź Między­nar­o­dowego Sto­warzyszenia Stu­den­tów Medy­cyny IFMSA — Poland przy­go­tował m.in. warsz­taty czyn­noś­ci pielęg­niars­kich, zaję­cia z pod­staw anatomii i stanowisko z bada­ni­a­mi diag­nos­ty­czny­mi. We współpra­cy z Fun­dacją Akty­wnej Reha­bil­i­tacji przy­go­tował też inter­ak­ty­wny „tor przeszkód” do poko­na­nia na wózku inwalidzkim.

Uczniowie zain­tere­sowani kari­erą lekarza mogli zapoz­nać się także ze specy­fiką innych spec­jal­noś­ci medy­cznych. O pra­cy lekarza kar­di­olo­ga i o tym, czym jest zawał, opowiadało SKN przy Zakładzie Kar­di­ologii Niein­wazyjnej. SKN przy Klin­ice Chorób Prze­wodu Pokar­mowego przy­bliżyło młodzieży tech­ni­ki leczenia chorób prze­wodu pokar­mowego oraz tajni­ki żywienia bezg­lutenowego. Reuma­to­log­iczne Koło Naukowe przy­go­towało dla uczniów ciekawe warsz­taty z kapi­laroskopii, USG stawów oraz wkłuć dosta­wowych. Dia­beto­log­iczne Koło Naukowe przed­staw­iło roz­maite sposo­by wal­ki z cukrzy­cą. Jak zawsze było z nami też SKN Psy­chologii w Medy­cynie.

Nie zabrakło także tajników medy­cyny sądowej – członkowie SKN Medy­cyny Sądowej zaprosili nas tym razem na inter­ak­ty­wne oględziny miejs­ca zbrod­ni, a 200-osobowa sala okazał się za mała dla wszys­t­kich zain­tere­sowanych!

Przys­zli den­tyś­ci mogli spotkać się ze starszy­mi kolega­mi na stoiskach Pol­skiego Towarzyst­wa Stu­den­tów Stom­a­tologii oraz Towarzyst­wa Mło­da Stom­a­tolo­gia.

Ogrom­nym zain­tere­sowaniem cieszyło się stoisko kierunku tech­ni­ki den­tysty­czne, na którym chęt­ni mogli m.in. zobaczyć jak pow­sta­je aparat ortodon­ty­czny, spróbować swoich sił w akry­lowa­niu oraz wykon­ać biżu­ter­ię z klamer do aparatów ortodon­ty­cznych. Zobaczyć moż­na było również nasze pra­cown­ie tech­nik den­tysty­cznych.

Jeśli ktoś zas­tanaw­ia się nad przyszłoś­cią lekarza wojskowego, miał wczo­raj doskon­ałą okazję spotkać się ze stu­den­ta­mi Wydzi­ału Wojskowo-Lekarskiego. Wojskowe Cen­trum Ksz­tałce­nia Medy­cznego przy­jechało do nas ze spec­jal­isty­cznym fan­tomem służą­cy­mi do ćwiczeń opie­ki nad ciężko ran­nym pac­jen­tem w polu wal­ki.

SKN Medy­cyny Moleku­larnej “MEDSELF” przy Zakładzie Chemii i Bio­chemii Klin­icznej prezen­towało m.in. anal­izę elek­tro­fore­ty­czną DNA i pro­ces detekcji białek.

SKN Fizjoter­apii przez cały dzień prezen­towało jak wyglą­da pra­ca fizjoter­apeu­ty i jakie metody wyko­rzysty­wane są w ter­apii. W tym roku po raz pier­wszy dołączyło do nas SKN “Move It”, które zaj­mu­je się zagad­nieni­a­mi ter­apii ruchem. Na swoim stoisku przy­go­towało spec­jal­isty­czne bada­nia i pomi­ary oraz liczne konkursy.

Nieza­stą­pi­one Stu­denck­ie Koło Medy­cyny Ratunkowej i Medy­cyny Katas­trof im. dr. A. Ras­musa nie tylko szkoliło chęt­nych w udziela­niu pier­wszej pomo­cy i instruowało jak obchodz­ić się z defi­bry­la­torem, ale zad­bało również trady­cyjnie o bez­pieczeńst­wo wszys­t­kich uczest­ników.

Odd­zi­ał Pielęg­niarst­wa i Położnict­wa przy wspar­ciu Koła Stu­den­tów Pielęg­niarst­wa przy Pol­skim Towarzys­t­wie Pielęg­niarskim przy­go­tował wspani­ałe stoiska. Przys­zli stu­den­ci pielęg­niarst­wa oraz położnict­wa mogli poćwiczyć przy­datne w zawodzie umiejęt­noś­ci.

Pra­cown­i­cy Zakładu Socjologii zachę­cali do pod­ję­cia studiów na kierunku koor­dynowana opieka senio­ral­na. Są to prak­ty­czne stu­dia ksz­tałcące spec­jal­istów wszech­stron­nie przy­go­towanych do pra­cy z osoba­mi w wieku senio­ral­nym.

SKN Diete­ty­ki przy Zakładzie Żywienia Klin­icznego i Diag­nos­ty­ki Gas­troen­tero­log­icznej przez cały dzień zachę­cało do przestrze­ga­nia zdrowej diety, która ma ogrom­ny wpływ na nasze samopoczu­cie.

W tym roku stu­den­ci zrzeszeni w kołach naukowych WNBiKP, m.in. SKN Immuno-BioTech, oraz absol­wen­ci tego wydzi­ału (biotech­nolodzy i elek­tro­ra­di­olodzy) służyli infor­ma­cją wszys­tkim zain­tere­sowanym opowiada­jąc o samych stu­di­ach, ale również o możli­woś­ci­ach roz­wo­ju kari­ery w innowa­cyjnych bada­ni­ach naukowych czy nowoczes­nych meto­dach obra­zowa­nia medy­cznego. Pon­ad­to w sali poka­zowej przys­zli stu­den­ci WNBiKP mogli spróbować swoich sił w zada­ni­ach prak­ty­cznych wyma­ga­ją­cych pre­cyzyjnego uży­cia pipet oraz umiejęt­noś­ci inter­pre­tacji uzyskanych wyników.

Tajni­ki zawodu far­ma­ceu­ty zdradzał przy­byłym zespół Młodej Far­ma­cji. Na stoisku Pol­skiego Towarzyst­wa Stu­den­tów Far­ma­cji poz­nać moż­na było metody trans­for­ma­cji gene­ty­cznej roślin, a także pro­cesy przy­go­towa­nia różnych postaci leku. O zawodzie far­ma­ceu­ty opowiedzi­ał dr Michał Kołodziejczyk (Zakład Tech­nologii Postaci Leku).

Łódzkie Towarzyst­wo Stu­den­tów Medy­cyny Lab­o­ra­to­ryjnej prezen­towało m.in. oznaczanie grup krwi oraz posiewy mikro­bi­o­log­iczne. Koło Chemików przy Zakładzie Chemii Bion­ieor­gan­icznej przy­go­towało fas­cynu­jące ekspery­men­ty chemiczne.
Członkowie Koła Naukowego przy Kat­e­drze Kos­me­tologii uczyli, jak moż­na samodziel­nie przy­go­tować doskon­ałe kos­me­ty­ki pielę­gna­cyjne. Pod­czas przy­go­towanych prezen­tacji moż­na było dowiedzieć się, czym są peelin­gi chemiczne, dlaczego węglowodany nie służą naszej skórze oraz jak bez­piecznie się opalać.

Uczniowie myślą­cy o wyjeździe na zagraniczne prak­ty­ki lub wymi­anę stu­dencką dzię­ki IAESTE mieli okazję dowiedzieć się, jak to wyglą­da w prak­tyce od stu­den­tów, którzy takie prak­ty­ki maja już za sobą.

Po raz pier­wszy mieliśmy przy­jem­ność zaprosić odwiedza­ją­cych do nowo otwartego Cen­trum Symu­lacji Medy­cznych  — była to niepow­tarzal­na okaz­ja, by zobaczyć, jak wyglą­da ksz­tałce­nie pra­cown­ików opie­ki zdrowot­nej na miarę XXI wieku.

Swo­je drzwi dla odwiedza­ją­cych otworzył także Zespół Lab­o­ra­toriów pod nazwą Human­Lab: Uczel­ni­ane Lab­o­ra­to­ri­um Badań Mate­ri­ałowych, Uczel­ni­ane Lab­o­ra­to­ri­um Naucza­nia Przed­klin­icznego w Stom­a­tologii, Uczel­ni­ane Lab­o­ra­to­ri­um Dydak­ty­ki Medy­cyny Stanów Nagłych, Uczel­ni­ane Lab­o­ra­to­ri­um Antropometrii Trójwymi­arowej, Uczel­ni­ane Lab­o­ra­to­ri­um Funkcji Narządów Zmysłów, Uczel­ni­ane Lab­o­ra­to­ri­um Reg­u­lacji Ciśnienia Tęt­niczego i Funkcji Auto­nom­icznego Układu Ner­wowego, Uczel­ni­ane Lab­o­ra­to­ri­um Mikroskopii Wirtu­al­nej, Uczel­ni­ane Lab­o­ra­to­ri­um Ruchu i Wydol­noś­ci Fizy­cznej Człowieka Dynamo­Lab. Dzięku­je­my całe­mu zespołowi.

Wiele atrakcji czekało na odwiedza­ją­cych w naszej stre­fie akty­wnego relak­su koor­dynowanej przez Klub Uczel­ni­any AZS. Odpocząć przez chwilę od nau­ki moż­na było przy piłkarzykach, rzu­tach do celu lub „wiosłu­jąc” na ergometrze. Rozśpiewany Chór Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi przy­go­tował najlep­sze karaoke w mieś­cie! Pro­jekt UMED Cooli­narnie trady­cyjnie ofer­ował włas­noręcznie upiec­zone przepyszne słod­koś­ci. Przez cały dzień moż­na było spotkać się z przed­staw­iciela­mi Samorzą­du Stu­den­tów naszej uczel­ni.

Oczy­wiś­cie na goś­ci czekało również stoisko Biu­ra Obsłu­gi Studiów, gdzie otrzy­mać moż­na było infor­ma­c­je na tem­at ofer­ty eduka­cyjnej naszej uczel­ni, zasad rekru­tacji na najbliższy rok aka­demic­ki, progów punk­towych z poprzed­nich lat, ważnych ter­minów, a także dowiedzieć się jak otrzy­mać miejsce w akademiku lub stype­ndi­um. Aka­demick­ie Biuro Kari­er doradza­ło jak najlepiej zaplanować przyszłą ścieżkę zawodową.

Swo­je stoisko miał jak i w lat­ach poprzed­nich Ośrodek Daw­ców Szpiku przy Klin­ice Immunologii, Reuma­tologii i Alergii. Młodzi ludzie mogli dowiedzieć się, jak dołączyć do grona hon­orowych daw­ców szpiku.
Goś­cił u nas, także jak co roku, pro­jekt Urzę­du Mias­ta Łodzi Młodzi w Łodzi dedykowany młodym łodzianom.

Tym razem szczegól­nie zad­bal­iśmy też o nauczy­cieli i opiekunów naszej młodzieży. Warsz­taty dla chęt­nych z zakre­su radzenia sobie ze stre­sem, aser­ty­wnoś­ci oraz work-life bal­ance poprowadz­iła p. Alic­ja Ras­mus – psy­cholog, tren­er i coach ICC.

Part­nerem tegorocznego wydarzenia była fir­ma PZU.

Biuro Pro­mocji BARDZO dzięku­je wszys­tkim zaan­gażowanym w przy­go­towa­nia jed­nos­tkom oraz orga­ni­za­cjom stu­denckim za niezmi­en­nie doskon­ałą współpracę.

Dzięku­je­my również wszys­tkim naszym goś­ciom i zaprasza­my ponown­ie za rok! Obiecu­je­my, że zaskoczymy Was jeszcze nie raz.

 

  • Opublikowano: 8 marca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP