Aktualności

Dzień Organizacyjny


Kole­j­na edy­c­ja Dnia Orga­ni­za­cyjnego dla nowo przyję­tych stu­den­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi za nami. Po uroczys­tej inau­gu­racji i imma­tryku­lacji nad­szedł czas na dopełnie­nie for­mal­noś­ci, poz­nanie uczel­ni i wydzi­ału. Po raz pier­wszy wszyscy stu­den­ci 1‑szego roku spotkali się w kom­plek­sie dydak­ty­cznym przy Pomorskiej 251, gdzie mieli okazję wysłuchać intere­su­ją­cych prezen­tacji i ode­brać paki­ety star­towe, tj. umowę, elek­tron­iczną legi­t­y­mację stu­dencką.

W imie­niu władz uczel­ni, stu­den­tów pow­itał Prof. Radzisław Kordek — Prorek­tor ds. Orga­ni­za­cyjnych i Stu­denc­kich, a w imie­niu stu­denck­iej braci — Kamil Szy­maszkiewicz, Aga­ta Jar­muż, Alek­san­dra Łebek oraz Katarzy­na Woź­ni­ak — przed­staw­iciele Samorzą­du Stu­den­tów.

Dla uczest­ników wydarzenia przewidziano wiele atrakcji i konkursów. Na pow­i­tanie wszyscy stu­den­ci otrzy­mali niebieskie “shop­per­ki” z logo Uczel­ni, a w kam­pusie CDUM pojaw­iły się food truc­ki oraz foto­bud­ka. Swo­ją ofer­tę prezen­towały koła naukowe i orga­ni­za­c­je stu­denck­ie — Samorząd Stu­den­tów, AZS UMED, PTSS, IFMSA, STN, Mło­da Far­ma­c­ja, Chór Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Wydarze­nie zor­ga­ni­zowane zostało we współpra­cy z part­nera­mi, m.in.: Łódzką Kole­ją Aglom­er­a­cyjną, Pro­gramem Młodzi w Łodzi, MPK, Bankiem ING i PZU.

Dzięku­je­my, że byliś­cie z nami!
Biuro Obsłu­gi Studiów i Biuro Pro­mocji

  • Opublikowano: 2 października 2015
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP