Aktualności

Dzień Organizacyjny 2016 – Witamy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi!


W poniedzi­ałek, 3 październi­ka, w Cen­trum Dydak­ty­cznym UM w Łodzi odbyła się kole­j­na edy­c­ja Dnia Orga­ni­za­cyjnego dla nowo przyję­tych stu­den­tów uczel­ni. Licznie przy­byłych żaków pow­itali  prof. Janusz Piekars­ki, Prorek­tor ds. Orga­ni­za­cyjnych i Stu­denc­kich, prof. Tomasz Kost­ka, Prorek­tor ds. Ksz­tałce­nia oraz dziekani, prodziekani i przed­staw­iciele Samorzą­du Stu­den­tów.

Dzień Orga­ni­za­cyjny był okazją do dopełnie­nie for­mal­noś­ci, poz­na­nia uczel­ni i wydzi­ału od mniej for­mal­nej strony. Stu­den­ci mogli wysłuchać intere­su­ją­cych wys­tąpień i ode­brać paki­ety star­towe, tj. umowę, elek­tron­iczną legi­t­y­mację stu­dencką. Pra­cown­i­cy i star­si koledzy odpowiadali na wszys­tkie pyta­nia doty­czące np. stype­ndiów, pro­gramów wymi­any, kredytów stu­denc­kich czy ubez­pieczeń i udzielali bez­cen­ny rad doty­czą­cych życia stu­denck­iego.

Dzień Orga­ni­za­cyjny był też doskon­ałą okazją do inte­gracji i poz­na­nia kolegów z roku. Dla uczest­ników wydarzenia przewidziano wiele atrakcji i konkursów. Na pow­i­tanie wszyscy stu­den­ci otrzy­mali „shop­per­ki” z logo UMED‑u, w CDUM pojaw­iły się food truc­ki, DJ oraz foto­bud­ka. Swo­ją ofer­tę zaprezen­towały koła naukowe i orga­ni­za­c­je stu­denck­ie – Samorząd Stu­den­tów, Samorząd Dok­toran­tów, AZS UMED, PTSS, IFMSA, STN, IAESTE, Mło­da Far­ma­c­ja, Chór Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, pro­jekt UMED Cooli­narnie i wiele innych. Najwięk­szym zain­tere­sowaniem cieszyła się stre­fa relak­su przy­go­towana przez AZS i Biuro Obsłu­gi Studiów.

Wydarze­nie zor­ga­ni­zowane zostało we współpra­cy z part­nera­mi tj.: Pro­gramem Młodzi w Łodzi, MPK Łódź Sp. z o.o., PZU oraz Fun­dacją dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

 

  • Opublikowano: 4 października 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP