Aktualności

Dzień Organizacyjny 2018 – witamy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi!


Kole­j­na, 6. edy­c­ja Dnia Orga­ni­za­cyjnego za nami! 1 październi­ka, w Cen­trum Dydak­ty­cznym UM, nowo przyję­tych stu­den­tów uczel­ni pow­itali prof. Janusz Piekars­ki, Prorek­tor ds. Orga­ni­za­cyjnych i Stu­denc­kich, Dziekani i Prodziekani poszczegól­nych wydzi­ałów oraz przed­staw­iciele Samorzą­du Stu­den­tów.

Stu­den­ci 1‑szego roku mieli doskon­ałą okazję do poz­na­nia uczel­ni i wydzi­ału od mniej for­mal­nej strony. Star­si koledzy udzielali im rad, jak przetr­wać na 1‑szym roku, a także przy­bliżali prawa i obow­iąz­ki stu­den­ta.

W pro­gramie wydarzenia przewidziano wiele atrakcji oraz konkursów. Wszyscy uczest­ni­cy mogli sprawdz­ić się między inny­mi we wspól­nej zabaw­ie BOS‑u, URSS oraz AZS‑u – WEJDŹ do GRY z UMEDEM. Inic­jaty­wa ta połąc­zona z inte­gracją, sprawdzianem wiedzy na tem­at uczel­ni oraz akty­wnoś­cią sportową spotkała się z dużym zain­tere­sowaniem stu­den­tów.

W Cen­trum Dydak­ty­cznym swo­ją ofer­tę zaprezen­towały koła naukowe i orga­ni­za­c­je stu­denck­ie – Samorząd Stu­den­tów, AZS UMED, PTSS, IFMSA, IAESTE, STN, Koło Pielęg­niarst­wa i Położnict­wa, Koło Ratown­ików Medy­cznych, Mło­da Far­ma­c­ja, Chór Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, a także wiele innych.

Dzięku­je­my, że byliś­cie z nami!
Biuro Obsłu­gi Studiów

  • Opublikowano: 2 października 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP